Valprogram 2018

Inledning

I det följande presenterar  vi  vårt valprogram för 2018 som vi ber Dig ta del av. För att förverkliga hela vårt valprogram eller delar av detta behöver vi Din röst söndagen den  9 september 2018. Lägg Din röst på Sjukvårdspartiet om Du tycker att vårt valprogram är rimligt utifrån Dina, egna åsikter!

Pengarna till sjukvården

Hälso- och sjukvårdens utveckling är fortfarande väljarnas viktigaste fråga. Denna prioritering gör det svenska folket. Samtidigt som den konkreta sjukvården får högt betyg har kritiken av ledarskapet blivit allt skarpare. Ledningen och därmed ledarskapets kompetens ifrågasätts när  den nära sjukvården inte kan upprätthållas vid såväl sjukhus som hälsocentraler.

När personalen flyr vården och beroendet av inhyrd personal praktiskt taget permanentas går medborgarnas förtroende för ledningen förlorad. Detta gäller i högsta grad också för tillståndet inom sjukvården inom Region Gävleborg.

Frågan om vad vi får för pengarna har blivit en återkommande fråga. 10 kronor av varje av Dig intjänad hundralapp går till finansiering av Landstinget/Regionen. Därmed deltar Du i finansieringen av sjukvård men även en omfattande administrativ överbyggnad i Landstinget/Region Gävleborg. Exempelvis bemannas den av fler administratörer och så kallade strateger än det totala antalet läkare! Vi ifrågasätter kraftfullt om detta kan vara en rimlig fördelning av de ekonomiska resurserna för att bedriva effektiv och produktiv sjukvård i Gävleborg.

SJUKVÅRDSPARTIET ARBETAR FÖR;

- Att antalet vårdplatser anpassas till de verkliga behoven.
- Att s k korridorvård bannlyses och alla patienter skall erbjudas enkelrum.
- Att telefontillgängligheten förbättras i alla verksamheter.
- Att vårdgarantiernas ledtider förkortas samt att rättigheten att träffa läkare förstärks
  och upprätthålls.
- Att hyrläkarsystemet avvecklas helt och som  följd därav sjukvården utföres av egen
   anställd personal.
 - Att en rejäl satsning lönemässigt genomföres för vårdens schemalagda dygnetruntpersonal
  med upp till 10.000 kronor mer/månad.
- Att ansvarig ledning skall finnas på plats vid  sjukhus och egna hälsocentraler i Gävleborg.
- Att akut- och förlossningsvård bedrivs vid akutsjukhus i  Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.
- Att äldresjukvården förbättras konkret med anställande av fler geriatriker.
- Att operationsköerna kortas genom åtgärder som leder till en väntetid av max. 60 dagar.
- Att ambulansverksamhetens insatstider blir kortare.
- Att barnpsykiatrin tilldelas ökade resurser med särskilt beaktande av ohälsa i skolmiljö.
- Att mediciniskt färdigbehandlade bereds vård- plats i sjukhusens närområde.
- Att äldres fysiska och psykiska hälsa uppvärderas i hälso och sjukvårdens verksamheter.
- Att särskild hospiceverksamhet (vårdenhet för vård i livets slutskede) etableras i Gävleborg.
- Att patientens rätt till en personlig läkarkontakt garanteras i Region Gävleborg.
- Att sk. Mellanvårdsplatser inrättas för medicinskt färdigbehandlade vid sjukhus.
- Att äldres munhälsa prioriteras i tandvård och sjukvård.
- Att det skall vara rent på våra sjukhus, all städning i egen regi.
- Att personer med kronisk sjukdom får större resurser i hälso och sjukvården.

RÖSTA FÖR SJUKVÅRDEN DEN 9:e SEPTEMBER 2018!

Ett parti

För sjukvården

Bättre sjukvård

Nära dig