Interpellationer & motioner

Nedan kan du läsa interpellationer och motioner som partiet skrivit och lämnat in till Regionfullmäktige under de senaste åren. 


Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2017-04-05

Regionens vindkraftsatsning

I juni 2012 fattar Region Gävleborg beslut om att investera i två stycken vindkraftverk.
Motivet till att förvandla skattemedel till högriskkapital (som det senare visade sig bli) var att på det sättet försörja Regionens elbehov med 30-40% av det totala behovet.
Investeringen beräknades uppgå till cirka 80 miljoner kronor. Affären gjordes upp med en underleverantör som av olika anledningar fick bytas ut med förseningar av hela projektet som följd.

Platsen för vindkraftverken blev Småland vid den lilla orten Torsås och det var inget populärt val för ortsbefolkningen och protesterna blev högljudda och långvariga. En ortsbo citerades i lokaltidningen ”Om jag står utanför mitt hus låter det som att jag bor på en flygplats”. En tidningsrubrik löd ”Snurror stör grannar. Försöker med juridiska medel få bort vindkraftverken”.

Region Gävleborg bär naturligtvis hela ansvaret för det jag redogjort för ovan men ingenting framkom märkligt nog vid de två tidigare tillfällen som jag efterlyste lägesrapport i Regionfullmäktige. Allt uppgavs vara frid och fröjd och inga störningar i miljön, elproduktionen eller problem av juridisk art fanns att rapportera. Lönsamheten beskrevs som lysande. Inga som helst siffror som stödde exempelvis lönsamheten presenterades nämndes i sammanhanget och med det fick jag låta mig nöja.

Det var då det och jag tillåter mig nu att ställa några frågor till ansvarigt med förhoppningar om utförliga svar. Som delägare i form av skattebetalare är jag av naturliga skäl mån om att mina skattemedel förvaltas på bästa sätt.

Utifrån ovanstående önskar jag få svar på följande frågor:

- Gjordes en investeringskalkyl för att bedöma betalningsströmmarna och lönsamheten innan beslut om investering kom upp i fullmäktige för beslut. Hur såg den ut och hur har den utfallit?

- Hur stor del av Regionens vindkraftverks totala potential har lett till elproduktion sedan de togs i bruk?

- Föreligger konflikter av juridisk art som ännu inte utagerats? I så fall av vilken typ?

- Finns det en prognos om förväntad lönsamhet och produktion för exempelvis
en tolvmånadersperiod eller annan om så föredras och hur ser den ut?

- Finns planer på att avveckla engagemanget i egna vindkraftverk?

Med vänliga hälsningar,
Joe Eriksson-Glad
SjukvårdspartietTill Regionfullmäktige Region Gävleborg

Interpellation 2017-02-20

Om stängning av förlossningsvården i Hudiksvall

Ledningen för vården i Region Gävleborg föreslår sommarstängning av förlossningsvården vid Hudiksvalls sjukhus 2017. Detta är ett extremt förslag som försätter blivande föräldrar i en situation av osäkerhet och otrygghet.
Samtidigt vet vi att inga alternativa förlossningsenheter har förberetts och vårdens ledning i Gävleborg menar att brist på resurser och personal är lika stor i ”hela landet”. Tänk om alla huvudmän resonerar som Gävleborg, hur blir situationen då?
Hälso- och sjukvårdens ledning i Gävleborg har under lång tid försummat utvecklingsarbetet för förlossningsvården i vårt län. I Hudiksvall har verksamhetens lokaler tillåtits att förfalla och i Gävle är de otidsenliga. Personalfrågorna har misskötts, nyrekryteringen har varit närmast obefintlig och barnmorskornas löner har hållits nere.
Statsmakten har i dagarna fördelat 14 miljoner till Gävleborg för att utveckla bland annat förlossningsvården och det vore rimligt att någon del av dessa miljoner används för att upprätthålla och rekrytera nödvändig personal.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Kommer den politiska majoriteten tillåta stängning av förlossningsvården i Hudiksvall.
- Är den föreslagna sommarstängningen ett förspel till definitiv stängning av kvinno- barn och förlossningsvården i Hudiksvall.

Stig Zettlin (SVG)


Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2017-02-15

Stängningen av barnmottagningen i Bollnäs

Det är med förfäran man tvingas konstatera att Barnmottagningen i Bollnäs tvingas stänga under januari och februari 2017 på grund av personalbrist.
Detta innebär att familjer måste resa till Hudiksvall eller Gävle för sina besök vilket medför ett flertal resor och ändrad planering för de drabbade familjerna. Sjukvårdens utbud är inte längre jämlik. Barnmottagningen i Bollnäs har haft svårt att rekrytera läkare och nu fattas även sjuksköterskor då tre stycken nyligen sagt upp sig.
Att personal slutar kan bero på förklarliga skäl men när en hel verksamhet tvingas stänga för att man inte klarar av att rekrytera personal så måste man från majoriteten vakna och se efter vad detta beror på.

Jag vill ha svar på följande frågor:
• Hur arbetar man från Regionledningen och i majoriteten för att motverka att man hamnar i liknande situationer framöver.


Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet GävleborgTill ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2017-02-15

Hur blev det med hemsjukvårdens övergång till kommunerna

Det har nu gått över ett år sedan Region Gävleborg i förhandlingar med länets alla kommuner gjorde en överlämning av Hemsjukvården. Många kommuner var tveksamma och många frågor fick rätas ut innan det blev klart och vi från Region Gävleborg kunde lämna över hemsjukvården.

Utifrån ovanstående önskar jag få svar på följande frågor:
• Hur blev överlämningen av hemsjukvården?
• Fungerar hemsjukvården bra idag?
• Har personalen funnit sig i sin nya roll?


Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet GävleborgTill ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2017-02-15

Personalbristen på hälsocentralerna i Region Gävleborg

Under hösten 2016 har det hänt allvarliga akuta stängningar av Hälsocentraler i vårt län på grund av personalbrist och rekryteringsproblem. Situationen är så allvarlig att man valt att lyfta ur Hofors Hälsocentral ur Hälsovalssystemet.  Idag fattas det ca 70 läkare på regionens egna hälsocentraler vilket speglar en mörk verklighet av den personalpolitik som bedrivs inom Region Gävleborg.

Jag önskar få svar på följande frågor:
• Hur arbetar majoriteten för att situationen ska lösas på länets hälsocentraler och vi får rätt antal läkare anställda?
• Hur många läkare fattas i dag på länets hälsocentraler?

Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet Gävleborg


 

Till Region Gävleborg

Motion 2017-02-15

Tryckta buss- och tågtidtabeller

I Region Gävleborg har vi skapat ett samhälle där vissa grupper saknar tillgänglighet till buss- och tågtider för att resa kollektivt.
Det är inga problem för de yngre som har tillgång till telefoner och datorer hemma för att där ta del av busstider eller tågtider. Men som region har vi också ansvar för de medborgare som inte kan hantera dagens teknik men vill åka kollektivt. Därför måste regionen kunna erbjuda tryckta buss- och tågtidtabeller då dagens system innebär ett utskick av en hög med A4 papper. Pappershögen är inte hanterbar och inte så lämplig att ta med sig då man ska resa. Det är inte rättvist och det skapar inte samma tillgänghet som för de som har laddat ner den i sin telefon.
Region Gävleborg behöver inte trycka upp enorma upplagor men de resenärer som kliver ombord ska kunna få en buss- och tågtidtabell i handen av chauffören.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
• Att Region Gävleborg trycker upp en mindre upplaga av buss och tågtidtabeller som ska finnas tillgängliga på länets bussar och tåg.
• Att motionen behandlas så att beslut kan tas fullmäktige senast sep-2017

Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet Gävleborg.Till Region Gävleborg

Motion 2017-02-15

Fler vårdplatser i Region Gävleborg 2017

Region Gävleborg står inför allvarliga problem gällande antalet vårdplatser där många avdelningar har överbeläggningar under lång tid. Detta betyder att fler vårdplatser måste öppnas och att personal måste rekryteras.  Följande avdelningar har haft fullbelagt eller överbeläggningar under de flesta månader under 2016.
Akutmottagningen Gävle, Geriatrikavdelningen Gävle, Hjärtintensiven i Hudiksvall, Kirurgavdelningen 11,A och 11B, Kirurgavdelningen i Hudiksvall, Medicinavdelningen i Hudiksvall, Njur- och hematologavdelningen i Gävle samt Strokeavdelningen i Gävle.
Ovanstående avdelningar har under det gångna året haft högt patienttryck och flertalet överbeläggningar. Detta skapar korridorvård och ger personalen allt för stor arbetsbelastning. Utöver detta blir patientsäkerheten sämre och risken för misstag större.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
• Att Region Gävleborg ger i uppdrag till Hälso- och Sjukvårdsnämnden att granska de avdelningar i vården som ofta har överbeläggningar och finna orsaken till vad detta beror på.
• Att Region Gävleborg ger i uppdrag till Hälso- och Sjukvårdsnämnden att senast under våren 2018 ha ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de ständiga överbeläggningarna.
• Att resurser tilldelas från Budgetreserven för att få rätt antal vårdplatser utifrån befolkningens vårdbehov.
• Att en uppföljning av hur det går för de avdelningar som nämns i motionen redovisas i Hälso- och Sjukvårdsnämnden under 2019
• Att motionen behandlas så att den kan beslutas i Fullmäktige senast Maj 2017

Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet GävleborgTill Region Gävleborg

Motion 2017-02-15

Minska antalet direktörer & chefer i Region Gävleborg

Region Gävleborg har i dag en organisationsstruktur bestående av 12 stycken direktörer. Regiondirektören bör ges i uppdrag att se över organisationen och reducera antalet direktörer och chefer för att på så vis effektivisera beslutsvägar samt minska regionens kostnader.  Kostnadsbesparingen kommer att ge Region Gävleborg möjlighet att lägga pengar på rekrytering av läkare inom sjukvården.
Det borde vara möjligt att de nya ansvarsområdena som den nya regiondirektören får strukturera ska kunna ge en reducering så att det totala antalet direktörer max blir 7 st. Det kan betyda att vissa områden blir sammanslagna under en direktörs ansvarsområde och att detta på så vis blir enklare tydligare och effektivare. De administrativa resurser som är anställda under de uppsagda direktörerna kan således också sparas in. Besparingen på detta borde bli ca 40 miljoner kr och bör kunna förverkligas till 2019.

Sjukvårdspartiet Gävleborg yrkar därför på:
- Att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att reducera antalet direktörer och chefer och arbetar för att minska kostnaderna med 40 miljoner.
- Att arbetet följs av regionstyrelsen under 2018-2019
- Att besparingen på 40 miljoner ska få fullt genomslag till år 2019
- Att motionen behandlas så att den kan beslutas senast sep 2017

Stig Zettlin, Sjukvårdspartiet Gävleborg


 

Till Region Gävleborg

Motion 2016-12-15


Nattåg/nattbuss i Region Gävleborg

Om du som bor i Region Gävleborg vill resa ner till Gävle eller vidare mot Arlanda på kvällen/ natten är antalet avgångar mycket begränsat. Restiden att resa kollektivt ökar så mycket att det inte finns anledning att anta att resenärer vill välja att resa med tåg eller buss.
Skulle du som bor i Ljusdal vilja besöka Gävle kvällstid måste du resa hem redan 21:15 och då tar hemresan 1,40 h, stannar du istället till 23:00 tar hemresan 4,2 h på grund av flertalet byten. Väljer du att resa från Arlanda norrut kan restiden bli uppemot 8 h med flera byten med långa väntetider under natten. Jag anser att detta måste ses över och behovet för utökad kollektivtrafik nattetid finns hos befolkningen.

Utifrån ovanstående föreslår jag därför:
- Att Region Gävleborg ger i uppdrag till X- trafik att på prov införa en nattavgång mellan Gävle och Ljusdal fredag/lördag natt.
- Att Region Gävleborg ger Hållbarhetsnämnden i uppdrag att följa detta projekt och arbeta fram en hållbar lösning på en nattavgång mellan landskapen som kan bli mer långsiktig.

Henrik Olofsson (SVG)


 

Till Region Gävleborg, ansvarigt regionråd

Ledamotsfråga 2016-11-29

Hofors HC och dess verksamhet

Enligt fullmäktigemajoritetens beslut skall alla idag listade vid Hofors Din Hälsocentral avlistas från hälsovalet från den 1 januari 2017. Verksamheten i Hofors skall därefter bedrivas på annat sätt och min fråga är därför

- Hur skall verksamheten vid Hofors HC bedrivas från den 1 januari 2017.

Kent Olsson (SVG)Till Region Gävleborg, ansvarigt regionråd

Ledamotsfråga 2016-11-29

Region Gävleborgs hantering av fakturor

Enligt uppgift har Region Gävleborg betalat bluffakturor till miljonbelopp. Min fråga blir därför:

- Hur har detta kunnat ske och vilka åtgärder har vidtagits kring denna frågeställning


Stig Zettlin (SVG)Till Region Gävleborg

Motion 2016-11-08

Ändring av dagordningen i regionfullmäktige

Politik är en färskvara och de frågor som vi förtroendevalda tar upp är ofta frågor som är viktiga och aktuella i den närtid de skrivs i och kan påverka framtiden på flera olika sätt.
För oss politiker är det därför mycket viktigt att de frågor vi arbetar med kommer upp för behandling i regionfullmäktige och kan behandlas där inom rimlig tid från det att frågan ställs.
Därför anser Sjukvårdspartiet Gävleborg att regionfullmäktiges dagordning och reglemente skrivs om så att de ärenden som inte hunnits med på senaste regionfullmäktige tas upp först på dagordningen inför nästa sammanträde. Som det är nu så hamnar alltid de frågor som inte hunnits med långt bak i ärendelistan och risken för att man inte hinner med dem igen är överhängande.

På grund av ovanstående föreslår jag följande ändringar i fullmäktiges reglemente:
- Att dagordningen justeras för regionfullmäktige så att ärenden som inte hunnits med på tidigare sammanträde flyttas upp på dagordningen till nästa sammanträde.
- Att regionfullmäktiges presidium ser till att alla ärenden som kungjorts hinns med innan sammanträdet avslutas.

Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet Gävleborg


Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-11-08

Obehandlade motioner i Region Gävleborg

2016-03-26  fanns det enligt Regionfullmäktiges protokoll 65 motioner som ännu inte var behandlade utan låg under fortsatt politisk- eller tjänstemannaberedning där den äldsta var från 2012-09-06, alltså 4 år gammal.
Politikernas verktyg är ganska få och för oss som sitter i Fullmäktige är det ledamotsfrågor, interpellationer eller motioner som kan användas. Vi förtroendevalda lägger ner tid och energi på att föra fram vår politik och att motioner inte kommer upp för behandling är ytterst allvarligt och ett hot mot demokratin.
I demokratisk ordning så visar den politiska produktiviteten på att ledamöterna är insatta och intresserade av de frågor som Regionen kan påverka och har ansvar för. Det är respektlöst mot väljarna, fullmäktiges ledamöter och de politiska partierna att motioner inte behandlas i tid och att de får ligga i flera år för politisk och administrativ beredning.

Jag vill ha svar på följande fråga:
- Varför kommer inte motionerna upp för beslut i regionfullmäktige i Region Gävleborg.

Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet GävleborgTill ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-11-08

Utställda böter till ISS för bristande städning


Sedan ISS tog över städningen av våra sjukhus och vårdlokaler så har företaget omorganiserat sig för att få till en bra städning. Men vid de städkontroller som utförs så upptäcks fortfarande stora brister.

Utifrån ovanstående önskar jag få svar på följande fråga:
- hur stora böter har ISS fått betala för bristande städning de senaste 12 månaderna (31 okt 2015 - 1 nov 2016).


Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet GävleborgTill Regionfullmäktige Region Gävleborg

Motion 2016-10-12

Folkomrösta om storlandstinget

Sveriges regering föreslår att ett storlandsting bildas när 6 nuvarande landsting/ regioner slås samman till ett storlandsting. I storlandstinget skall Gävleborgs län, Uppsala län, Västmanlands län, Sörmlands län, Dalarnas län och Örebro län ingå.
I ett befolkningsperspektiv får en sådan förändring dramatiska och omvälvande effekter. Den tidigare fysiska närheten och offentliga granskning vi varit vana vid när det gäller sjukvård och andra angelägenheter som kultur och kollektivtrafik kommer att upphöra när sjukvården, kulturen och trafiken fjärrstyrs från en alltmer folkfrånvänd politisk/administrativ elit med säte i en ännu diffus Svealandsmetropol.
Risken är betydande att befolkningen i Gävleborg och särskilt i Hälsingland blir berövade dess nuvarande inflytande över särskilt sjukvårdens utbudspunkter och utveckling. Det kommer att vara andra som till stor del tar över bestämmandet över våra angelägenheter och är detta bra ur ett medborgarperspektiv?
Nej, vi tror inte det och i vart fall borde man först fråga folket. Därför föreslår Sjukvårdspartiet Gävleborg att frågan om storlandstinget förs till en folkomröstning där hela frågeställningen förs ut till allmän debatt och kunskapande så att folkets vilja kan komma till uttryck i denna för vår framtid så viktiga fråga.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslås regionfullmäktige besluta:
- Att frågeställningen skall vara Ja eller Nej till storregionen.
- Att regionstyrelsen får i uppdrag att till regeringen hemställa om att beslut om storregion ej skall fattas före genomförd folkomröstning i Gävleborg.

Stig Zettlin, Jan Näsholm, Henrik Olofsson, Joe Eriksson Gladh, Bernt Larsson, Kent Olsson för Sjukvårdspartiet Gävleborg


Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-10-12

Vår pensionsfond och storlandstinget Svealand


Region Gävleborg (tidigare landstinget) har under lång tid avsatt medel med syfte att finansiera del av kostnader för tjänstepensioner intjänade före 1998 i Landstinget Gävleborg. I det förslag om storlandsting som varit ute på remiss nämns inget om hur Region Gävleborg skall upprätthålla pensionsfondens värde i förhållande till det pensionskollektiv fonden avses finansiera pensionsutbetalningar. Att villkorslöst lämna över fondens tillgångar att fritt förfogas över inom ett eventuellt storlandsting innebär att uppoffringar i sjukvården som gjorts i Gävleborg när driftsmedel överförts till pensionsfonden blir förgäves och fördelade till annat än avsett ändamål dvs region/landstingsanställda i Gävleborg med pensionsrätt intjänade före 1998.


Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Vad händer med regionens pensionsfond vid eventuellt bildande av storlandsting.
- Hur garanteras landstingsanställdas rätt till medel från pensionsfonden vid framtida pensionsutbetalningar.

Stig Zettlin (SVG)Till ansvarigt regionråd

Motion 2016-10-04

Resepoängen ska tillfalla Region Gävleborg

Vid flygresor som Region Gävleborg genomför så sker det via upphandling. Resorna ger personlig bonus för varje resenär som sedan kan användas till fria resor. Detta betyder till exempel att en resa tur och retur till USA kan ge resenären en fri resa till Paris. Detta kan skilja sig något mellan de olika bolagen.
I dag använder inte Region Gävleborg dessa bonusar utan den som reser kan själv dra sitt ”bonuskort” vid flygplatsen och på så sätt ta del av poängsamlandet.
Jag anser att Region Gävleborg som betalar resorna också ska använda sig av den bonus som eventuellt ges för att nyttjas på resor i regionens namn.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:

- Att Region Gävleborg ser över möjligheterna att skapa ett poängsystem för att samla bonuspoängen som regionen får.


Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-10-04

Är PWC rätt granskare av regionens verksamhet?


Många av de granskningar som utförs av Region Gävleborgs verksamhet sker av PWC som revisonsbyrå. Enligt de uppgifter jag fått fram har PWC 158 000 anställda i 158 länder och är världens största revisionsbyrå.
I samband med en granskning av SVT så fick vi se att PWC själva tydligt inte ville bli granskade. SVT:s reportrar reste ner till PWC huvudkontor men fick inte träffa någon, fick inte ens komma in. Detta är märkligt med tanke på att många av de Revisonsrapporter som PWC gjort visar på att det är viktigt att verksamheten blir ordentligt genomlyst och att det finns en öppenhet i granskningen av den offentliga verksamheten.
Våra revisonsrapporter ser bra ut, det tyckte även SCAs ägare när de fick sina revisonsrapporter. Trots detta hittade SVT i sin granskning att det fanns tvivelaktigheter då revisorerna själva varit delaktiga i t.ex. bjudresor.
PWC hamnade i rampljuset vid granskningen av SCA affären, TELIA SONERA samt flera andra affärer. Jag vill lyfta detta då jag anser att företag som Region Gävleborg anlitar ska vara trovärdiga och klara av granskning.

Utifrån ovanstående vill jag ha svar på följande:
- Är PWC rätt granskare av verksamhet i Region Gävleborg?

 

Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-09-17


Parkeringssituationen vid Gävle sjukhus drabbar patienter


Det råder fortfarande ett mycket stort behov av parkeringsplatser vid Gävle sjukhus. Patienter får i desperation åka varv på varv för att hitta en parkeringsplats. Majoriteten har antagit ett byggprogram och där finns inte parkeringshus inplanerat.  Detta kan bero på att man i miljöprogrammet skrivit att man ska minska bilåkandet och göra det lättare att resa på andra sätt.
Trycket av patienter ökar varje år liksom våra patienters vårdbehov vilket får som följd att fler och fler besöker Gävle sjukhus. Alla kan inte välja cykel, buss eller tåg och för dessa människor måste det finnas parkeringsmöjligheter i närheten av sjukhuset.

Utifrån ovanstående önskar jag svar på följande frågor:
- Hur tänker ni lösa bristen på parkeringsplatser vid Gävle sjukhus
- När kommer ett parkeringshus stå färdigt vid Gävle sjukhus

 

Stig Zettlin (SVG)


Till ansvarigt regionråd

Motion 2016-09-15

Rese- och turistbyrå i länet


När vi i dag skriver 2016 i våra kalendrar kan vi konstatera att Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn förlorat en viktig del av servicen vid länets resecentrum/stationer. Tidigare kunde besökare få hjälp med att finna sin väg till turistbyråer, köpa buss- och tågbiljetter, få enklare guidning och liknande direkt vid stationerna. Idag krävs det att man har tillgång till internet via sin telefon eller annat. Alla människor har inte internet med sig hela tiden och många äldre klarar inte av dagens teknik. Därför är det mycket viktigt att besökare och resenärer kan få hjälp och guidning vid järnvägsstationerna.
Jag föreslår att Region Gävleborg tar första steget och kontaktar kommunerna i länets större orter för att diskutera finansiering, lokalmöjligheter och anställning av personal. Personalen kan med fördel vara av yngre årgång som en variant av ungdomsjobb under viss tid.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- att frågan skickas till regionstyrelsen som får bereda motionen och besluta hur man ska gå vidare för att lösa frågan.
- att regionstyrelsen tar upp frågan med kommunerna i länets större orter om att ordna Rese- och turistbyråer.

Henrik Olofsson (SVG)


Till ansvarigt regionråd

Motion 2016-09-15

Ny skyltning av våra världsarv och nationalparker

Region Gävleborg har ett ansvarsområde då det gäller att bevaka vårt kulturarv och till viss del vår turism och jag vill med denna motion väcka tanken på att regionen ska samarbeta med Vägverket för att få upp ny skyltning vid vårt läns stora genomfartsled E4:an .
Som exempel har Tönnebro Världshus 1 000 000 besökare/ år och många av dessa resenärer kan vara besökare till någon av våra nationalparker eller till vårt världsarv.  Skyltningen är mycket viktig för att du som resenär ska bli påmind om att du har en nationalpark eller ett världsarv i länet du besöker.
Jag vill därför att Region Gävleborg tar kontakt med Vägverket och ser till att skyltningen till följande platser blir genomförd, Färnebofjärdens nationalpark i Gästrikland, Hamra Nationalpark i Ljusdals kommun samt Världsarv Hälsingegårdarna och dessa bör skyltas både från Tönnebro och Hudiksvall.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- Att Region Gävleborg i samarbete med vägverket ser till att skyltning till våra Nationalparker och vårt världsarv Hälsingegårdarna kommer upp på E4:an.
- Att motionen skickas till Kultur och kompetensnämnden samt till regionstyrelsen
- Att motionen beslutas i fullmäktige senast i december 2016


Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd

Motion 2016-09-15

Lednings- och verksamhetsstöd - LOV omsätter ca en miljard


Denna verksamhet är mycket stor i Region Gävleborg och omfattade 2012 616 anställda och hade en omsättning på 860 miljoner kronor. Hur många anställda som finns idag är för oss okänt men ett rimligt antagande är att antalet ökat.
I den revisionsrapport som finns från Jan 2013 beskrivs en del av hur verksamheten är uppbyggd men det finns ändå en hel del frågetecken kring vad alla anställda gör. LOVEN som vi förtroendevalda använder som begrepp i frågor rörande denna verksamhet är heller inte så kända hos allmänheten.
I denna motion är andemeningen att vi i det framtida budgetarbetet skall ha LOVENS anställda under en egen gren i budgeten så att vi enklare kan se vad denna organisationsgren kostar Regionen.
I Regionfullmäktige fastställs budgeten för kollektivtrafik, kultur och sjukvård med mera men LOVENS stora verksamhet interndebiteras helt och redovisas inte för oss fullmäktigeledamöter eller för allmänheten.
Pengarna som vi politiker lägger på till exempel sjukvård kan i verkligheten gå till att bekosta LOVENS verksamhet. Ett vettigt förslag är att LOVEN läggs under en särskild budgetpost så att vi politiker även kan pröva LOVEN i budgetfrågan och därefter lägga en budget som är relevant utifrån politiska perspektiv och befolkningens förväntningar.
Att man som i dag låter en verksamhet på över 600 anställda inte ha egen budget är anmärkningsvärt och ur folkets synvinkel inte ansvarsfullt.
 I de interjuver som Landstingets revisorer genomfört har det framförts kritik mot denna stora interna debitering som rör sig om enorma belopp varje år där vi politiker saknar insikt i hur stora belopp LOVEN debiterar intern och eventuellt även externt.
Det är mycket viktigt för alla anställda i vår region att man på ett tydligare sätt förstår vad denna interna verksamhet egentligen kostar. Det borde vara enkelt att varje verksamhet som i dag köper LOVENS tjänster också kan lägga in i budgeten hur mycket den interna kostnaden blir och att man i den budget som läggs särredovisar denna kostnad så att vi politiker får en särskild post i budgetarbetet där LOVENS verksamhet sätts och prövas likväl som all annan verksamhet.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- Att vi det i det kommande budgetarbetet inför 2017 får nya budgetposter som berör LOVENS verksamhet.
- Att dessa poster som tidigare interndebiterats nu får särskilt budgetbeslut för varje division eller verksamhet samlat i en öppen budgetpost kallad LOVEN
- Att de verksamheter som regionen beslutar om får nytt redovisningsätt där LOVENS budget kommer att prövas politiskt


Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-09-15

Om direktörskollektivets sidoverksamheter


Det har i media bekantgjorts att samordningsdirektören i Region Gävleborg har utredningsuppdrag vid sidan av sin tjänst i regionen.
Mot bakgrund av det stora antal direktörer som finns inom Region Gävleborg och att detta kollektiv utökats på senare tid önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:


- Anser regionrådet rent principiellt att direktörer i Region Gävleborg skall kunna åta sig sidouppdrag.
- Om svaret är ja, anser regionrådet att regiondirektören fritt kan medge sidoverksamhet inom direktörskollektivet.


Stig Zettlin (SVG)


Till ansvarigt regionråd

Motion 2016-09-15

Sjukhusbiblioteket vid Bollnäs sjukhus

Det har kommit till min kännedom att sjukhusbiblioteket vid Bollnäs sjukhus har packats ner och stängts. Jag anser att det är mycket viktigt för både personal och besökare att ett mindre sjukhusbibliotek finns på sjukhuset. Mycket kunskap inhämtas i dag från till exempel Internet men att ha möjligheten att besöka ett bibliotek på sjukhuset för att i lugn och ro läsa en bok eller en tidning är något som Region Gävleborg borde erbjuda sina patienter och sin personal.

Jag yrkar därför på:
- Att ett sjukhusbibliotek återuppbyggs vid Bollnäs sjukhus.
- Att motionen behandlas senast dec 2016 i fullmäktige.


Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-09-15

Vårdkvalitet och inhyrd vårdpersonal i Region Gävleborg


I regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet finns idag drygt 50 företag med uthyrning av personal som verksamhetsidé verksamma. Antalet företag och antalet inhyrda är rekordhögt i Region Gävleborg. Den årliga kostnaden är mer än 200 miljoner kronor och omfattar i huvudsak kategorin läkare.
Mer än var fjärde allmänspecialist i regionens primärvård är en hyrläkare. Sedan 2010 har den sammantagna kostnaden för hyrläkare varit svindlande 1 200 miljoner kronor. I förhållande till befolkningens storlek har Region Gävleborg flest antal hyrläkare i den egna verksamheten.
Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Anser regionrådet att frågan om bemanning varit väl skött i Region Gävleborg.
- Om så inte är fallet hur har det kunnat få bli på detta viset.


Stig Zettlin (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-09-15

Om kostnader för konsulter

Region Gävleborg har över tid upphandlat konsulttjänster för betydande belopp. Omfattningen av dessa aktiviteter är sällan belysta i offentlig redovisning. Mot bakgrund därav och med tanke på behovet av sparsamhet och effektiv användning av skattemedel önskar undertecknad svar på följande frågor:

- Vilka konsulttjänster och till vilka belopp har upphandlats under 2015.
- Vilka konsulttjänster och till vilka belopp har upphandlats under 2016.
- Vilka konsulttjänster och till vilka belopp planeras inför 2017.


Stig Zettlin (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-08-31

Om direktörsförordnanden i Region Gävleborg

Det senaste året har två nya direktörer förordats i Region Gävleborg. En fastighetsdirektör och en hållbarhetsdirektör. Regionen hade redan tidigare ett stort antal direktörer och ett utökat antal just nu synes tämligen omotiverat. Visserligen finns ett stort behov av förbättring inom både fastighetsfrågor och hållbarhet men att nya direktörer är rätta medicinen är en väldigt tveksam förmodan.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor:


- Har regiondirektören fritt att utse så många direktörer som han själv finner lämpligt.
- Finns något regelverk för direktörskollektivets omfattning och dess aktivitetsområden.
- Finns det skäl för att regionstyrelsen hålls bättre informerade om olika direktörers verksamhet i och utanför Region Gävleborg.


Stig Zettlin (SVG)


 

Till ansvarigt regionråd Hanna-Karin Link, Region Gävleborg

Interpellation 2016-08-31

Hur mår egentligen ambulansvården i Gävleborg?

Under sommaren 2016 har ambulansen vid 278 tillfällen inte kommit fram till patienten och olycksplatsen inom inställelsetiden på 20 minuter vid prio 1-larm. Detta är oroande och visar att bristen på personal inverkat menligt på verksamheten. Enligt media, fackförbund och ambulanspersonal har ambulansverksamheten blivit sämre i och med beslutet att införa jour. Bristen på personal har ställt ambulanser och rutinerad personal har fått täcka upp för oerfaren personal. Ansvariga på Region Gävleborg dementerar detta och påstår att det inte beror på personalbrist eller på sommarsituationen. Det tycks som om majoriteten inte kan ge länets medborgare en patientsäker vård och med tanke på att personalbristen inte är bättre idag än i somras så måste situationen på ambulansen lösas.

Sjukvårdspartiet önskar svar på följande frågor av Hanna-Karin Link:

 
- Hur ska regionen se till att länets medborgare får en patientsäker vård där ambulansen når patienten inom inställelsetiden.
- Hur arbetar regionen för att öka antalet anställda inom ambulansverksamheten.
- Tänker regionen sänka kraven och öka inställelsetiden för prio 1, 2 och 3-larm.


Henrik Olofsson (SVG)Till Region Gävleborg

INTERPELLATION 2016-08-31

Dubbla väntetider på akuten!

I tidningen Ljusnan i maj 2016 beskrevs en patientberättelse där patienten fått vänta 19 timmar på olika akutmottagningar i länet innan hen fått vård och blivit inlagd. Att en svårt sjuk patient som söker akut vård ställs i kö om och om igen på de olika akutmottagningarna är inte rimligt. Patienter som redan väntat på en akutmottagning borde rimligtvis få en snabbare hantering när de kommer till akutmottagning nummer två. Lidandet för patienten blir orimligt stor och här lever inte Region Gävleborg upp till Hälso- och sjukvårdslagens krav.
I ett fall vid Lunds sjukhus i Skåne fick en patient vänta 16 timmar på akuten och avled till följd av detta. IVO inspektionen för vård och omsorg riktade i detta fall skarp kritik till Region Skåne då de ansåg att Hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård inte uppfylldes. Med tanke på regionens arbete med VÄV 12 rörande våra mest sjuka äldre som hamnar mellan stolarna och inte får god vård borde liknande situationer inte inträffa.

Utifrån ovanstående vill jag ha svar på följande, Hanna Karin Link:
- Du är ytterst ansvarig för Hälso- och sjukvården i vårt län, anser du att det ska fungera på detta sätt.

- Vad tänker majoriteten göra för att se till att patienter som redan varit på en akutmottagning får en snabbare hantering på nästa akutmottagning i vårt län.


Henrik Olofsson (SVG)


INTERPELLATION 2016-08-23

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg


Vad gör vi då ISS inte klarar av sitt uppdrag?


Under regionstyrelsens sammanträde i augusti fick vi information om att städningen av regionens lokaler fortfarande inte fungerar trots återkommande viten och löften om bättring. Tidigt i våras utlovades det att i maj skulle städningen fungera, men målen nåddes inte då heller.
Under fullmäktige i juni ställde jag återigen frågan till ansvarigt regionråd Jan Lahenkorva om städningen fungerade och svaret var återigen att ISS inte når upp till kraven.

Jag ställer därför följande fråga till ansvarigt regionråd
- Hur ställer sig ansvariga i majoriteten till detta ytterst allvarliga problem då våra lokaler där svårt sjuka vistas i inte är städade som vi upphandlat.

Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-08-15

Många med ADHD- diagnos i Gävleborg

Enligt Statens medicinsk-etiska råd (Smer) behandlar Gävleborg flest barn och unga med medicinen Metylfenidat för diagnosen ADHD i Sverige. Skillnaden är orimligt stor mellan landsting/regioner i Sverige och Gävleborg toppar alltså listan som visar att det är nästan fem gångers skillnad mellan det län som förskriver minst av Metylfenidat och Gävleborg som förskriver mest.

Utifrån ovanstående vill undertecknad fråga regionrådet följande:
- Vad anser regionrådet vara anledningen till att så många barn och unga får diagnosen ADHD i Gävleborg.
- Pågår det något arbete för att ta reda på varför förskrivningar på medicinen Metylfenidat är så hög i Region Gävleborg.
- Vad anser regionrådet bör göras för att minska antalet förskrivningar på medicinen Metylfenidat.


Stig Zettlin (SVG)


Till regionfullmäktige i Region Gävleborg

Motion 2016-03-22

Livskvalité för funktionsnedsatta på lika villkor

Enligt TV4 Nyheter så är Region Gävleborg dyrast i landet vad det gäller hjälpmedel såsom rullatorer och elrullstolar. Vissa landsting/regioner tillhandahåller dessa hjälpmedel gratis och andra tar ut en serviceavgift. I Gävleborg får patienterna betala hela kostnaden själv. Som exempel hade TV4 tittat på elrullstolar där Kalmar och Västra Götaland erbjuder dessa gratis till sina patienter, Dalarna tar ut en serviceavgift på 150 kronor per år och i Gävleborg får patienterna betala upp till 44 400 kr per år. Vi anser inte att länets patienter erbjuds en jämlik vård med dessa förutsättningar och anser att Region Gävleborg snarast måste anpassa sig till en rimlig nivå på egenavgifterna för våra patienter som är i behov av dessa hjälpmedel.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- att Region Gävleborg ser över kostnaderna för egenavgifterna för hjälpmedel och anpassar dessa utifrån övriga landsting/regioner i landet.

Kent Olsson (SVG)


Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Ledamotsfråga 2016-06-21

VÄV 12- Har det blivit bättre för våra mest sjuka äldre?

Det har gått ett antal år sedan projektet VÄV 12 genomfördes och vi som satt med i projektet fick ta del av hur det verkligen såg ut med vården för våra mest sjuka äldre. Våra gamla och multisjuka hamnade ofta mellan stolarna och hade så många vårdkontakter att de var omöjliga att hålla reda på även för en ung och frisk människa.
Jag fick en hint om att det inte hänt så mycket sedan vi avslutade VÄV 12. Det jag vet är att det i juni 2012 kom en revisionsrapport som behandlades av regionstyrelsen 28/11 2012. Ett svar utarbetades som skickades till Revisorerna och i det svaret gavs inga konkreta förslag till hur det skulle bli bättre. Projektet är nu nerlagt men patienterna finns kvar.

Min fråga till ansvarigt regionråd är följande:

- Hur har det blivit för våra mest sjuka äldre, får de ett bättre omhändertagande i dag än 2012?

 

Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd

INTERPELLATION 2016-06-21

Förebyggande arbete mot självmord


2014 begick ca 1500 personer självmord i Sverige varav 61 personer i Gävleborg. Organisationen Suicide Zero har tagit fram 4 steg för att minska antalet självmord och de innebär att kommuner och landsting/regioner arbetar utifrån en nollvision samt samarbetar med myndigheter. Det gäller också att snabbt identifiera de personer som befinner sig i riskzonen samt omedelbart erbjuda dessa personer adekvat hjälp. Därefter ska hjälpen följas upp och utvärderas.
Landstinget Värmland arbetar utifrån denna modell och har bland annat satsat på vårduppföljning samt utbildning av personal för att ge patienterna en snabbare och bättre resa genom vårdkedjan.

Sjukvårdspartiet vill ställa följande frågor:
- Hur arbetar Region Gävleborg idag med nollvisionen och med att minska antalet självmord i länet.
- Har Region Gävleborg tagit del av organisation Suicide Zeros 4 steg.

Stig Zettlin (SVG)


 

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-06-21

Fungerar städningen nu?

Under Regionfullmäktige den 27 april 2016 redogjorde Jan Lahenkorva för problemen med den upphandlade städningen på länets sjukhus samt att en hel del böter dömts ut från Region Gävleborg till ISS på grund av bristfällig städning.
Då Lahenkorva redogjorde för det hela ansåg han att städningen fungerade som man kunde förvänta sig. Då böter utdömdes i april så visar det tydligt att företaget inte klarar av att städa utifrån givna föreskrifter. Lahenkorva påtalade att i maj 2016 skulle regionen veta hur det har gått med städningen då ISS ändrat sina arbetsrutiner.

Utifrån ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
- Nu är vi inne i juni månad och jag undrar om ISS klarar av sitt uppdrag att städa.
- Hur stora böter har ISS hittills fått från regionen


Henrik Olofsson (SVG)


 

INTERPELLATION 2016-05-30

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Hur går det för regionens sängtvättar?


Det är av stor vikt för patienternas och personalens hälsa att det finns fungerande sängtvättar på länets sjukhus. En väl fungerande sängtvätt innebär färre insjuknade patienter i infektioner och andra hygienrelaterade sjukdomar och dessutom innebär det mindre arbetsbelastning för personalen.

På grund av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:
• Hur fungerar sängtvättarna på sjukhusen i Gävle och i Hudiksvall.
• Går det att se någon minskning av vårdrelaterade sjukdomar sedan sängtvättarna installerades.

Henrik Olofsson (SVG)Till ansvarigt regionråd

Interpellation 2016-04-05

Forska om Kaiser Permanente!

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens möte på Gävle sjukhus i början av mars gavs information om ett projekt som ska startas upp. Under nämnden presenterades att en forskare ska anställas vid Region Gävleborg för att under 8 år forska på hur Resorna till Kaiser Permanente påverkat befolkningens hälsa.
Jag tyckte att det verkade mycket konstigt och har därför ställt nedanstående frågor till Tommy Berger, Kjell Norman och Hanna-Karin Linck. Tommy och Kjell har inte svarat alls medan Hannah-Karin svarade att eftersom jag inte var med på resan så får jag heller inga svar.
Jag sitter som ansvarig ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden men får ändå inte svar på mina frågor vilket känns mycket konstigt. Dessutom har det aldrig diskuterats om en anställning av en forskare runt Kaiser Permanente i vare sig nämnden eller på någon annan arena mig veterligen.

Jag vill ha svar på följande frågor:
- Är det en intern eller extern rekrytering.
- Vad kommer detta projekt att kosta.
- Vad är syftet med detta projekt.
- När ska projektet presenteras för politiken.


Henrik Olofsson (SVG)


 

Till ansvarigt regionråd

Motion 2016-03-14

Avslutande av resor till Kalifornien

Region Gävleborg har hittills skickat fler än 100 personer till Kaiser Permanente i Kalifornien, USA för att lära sig mer om det amerikanska företagets arbetssätt. Resorna har kostat mer än 5 miljoner och ytterligare resor är inplanerade. Resorna har inte genererat några redovisningar eller rapporter och det råder stor tvekan till om regionen använder sina pengar på rätt sätt.

Härmed föreslås Regionfullmäktige besluta:
- Att regionens reseprogram till San Fransisco avbryts.
- Att studierna hos Kaiser Permanente samtidigt avslutas.
- Att kostnader och eventuell nytta redovisas till regionfullmäktige och fullmäktiges revisorer.


Sjukvårdspartiet Gävleborg
Stig Zettlin, Jan Näsholm, Joe Eriksson Gladh och Kent OlssonTill ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-02-22

Om köer och väntande till sjukvård i Region Gävleborg

Vårdköerna i Gävleborg växer igen. Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar (vårdgarantin) på läkarbesök har fördubblats på ett år. I december 2015 var det hela 1 902 personer som väntat längre än 90 dagar på besök vid sjukhus. Nästan var femte patient eller 18 % av antalet väntande är mer än en fördubbling på det senaste året.
Samtidigt har 586 personer väntat längre än 90 dagar (vårdgarantin) på operation. Väntan är längst till endoskopimottagningen, ögonsjukvården, urologi, starroperationer, knä- och höftoperationer samt hörselförbättrande ingrepp. Allt enligt redovisning i Arbetarbladet 18 februari 2016.

Med anledning av vad ovan anförts önskar undertecknad ställs följande frågor:
- Vad är orsaken till de växande vårdköerna.
- Vilka åtgärder är nu vidtagna för att korta de nu aktuella köerna.
- När är köer och väntetider i alla delar inom ramen för vårdgarantin.


Stig Zettlin (SVG)


 

Till ansvarigt regionråd

Interpellation 2016-02-15

Om personalbemanning under sommarperioden

Hälso- och sjukvårdens bemanning under semesterperioden har länge varit ett problem i Region Gävleborg. 2015 beslutades bland annat om en extra månadslön till trogen personal (sjuksköterskor) inom dygnetruntverksamhet för att hålla kvar personal i vården.

Mina frågor till regionrådet blir då:
- Hur har de särskilda åtgärder som genomförts för att klara god bemanning 2015 fallit ut.
- Hur arbetar regionen idag för att klara bemanningen under sommaren 2016.
- Kommer nya särskilda insatser för att klara bemanningen 2016 föreslås eller beslutas.
- Finns det någon långsiktig plan för hur god bemanning under sommarperioden kan upprätthållas i framtiden.


Stig Zettlin (SVG)Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

INTERPELLATION 2016-02-15

Hög dödlighet – lågt förtroende

Enligt Socialstyrelsens jämförelser lever Gävleborgarna farligt. Vi dör omkring ett år tidigare än medelsvensken, de som insjuknar i cancer har minst chans i landet att överleva och länet har också bland de högsta antalen självmord. Utöver detta visar jämförelsen även att länets medborgare har lågt förtroende för vården. Enligt Kjell Norman, regionens sjukvårdsdirektör, hänger de dåliga resultaten ihop med den låga utbildningsnivån i länet samt att länets medborgare har problem med ohälsa som övervikt och skadliga ovanor. Länsmedborgarna söker vård för sent och har sedan svårt att följa sina behandlingar och detta har direkt koppling med utbildningsnivån.


Med anledning av vad ovan anförts önskar undertecknad svar på följande frågor:
- Vilka åtgärder anser regionrådet att regionen bör vidta för att förbättra överlevnaden i cancervården.
- Vad anser regionrådet bör göras för att förbättra medborgarnas förtroende för vården i regionen.
- Anser regionrådet att det är rätt att lasta medborgarnas utbildningsnivå för de brister i vården som rimligen är relaterade till brister i vårdutbudet.


Stig Zettlin (SVG)Till ansvarigt regionråd

Interpellation 2016-02-15

Angående städning i regionens lokaler


Städföretaget ISS har åtagit sig att städa regionens lokaler, sjukhus och vårdcentraler från 2015. Under detta år har företaget misslyckats med utförandet så att lokaler med stora hygienkrav varit ostädade och företaget har därför tvingats utbetala 2 miljoner kronor till regionen i bot.
Regionen har således fått pengar men lokaler har förblivit ostädade. Upphandlingen har varit ett misslyckande då relativt högt ställda krav om god städning ej uppfyllts. Den bot regionen inhöstat ersätter inte den risk som patienter och personal utsätts för i smutsiga lokaler.
Städbolaget meddelar nu genom media att de städande skall bli färre och cheferna fler. Då skall problemen bli lösta säger företrädare för ISS.

Mina frågor till regionrådet är:
- När blir regionens lokaler ordentligt städade.
- Är regionen nöjd med nuvarande utförare ISS.
- Vilken beredskap har regionen för att bedriva städning i egen regi.


Henrik Olofsson (SVG)


 

Till ansvarigt regionråd Region Gävleborg

Interpellation 2016-02-15

Om chefers uppträdande i det offentliga rummet

Helt opåkallat ger sig en grupp verksamhetschefer i Region Gävleborg in i den offentliga diskussionen om en viss grupp anställdas löne- och arbetsvillkor. Det är regionens ambulanspersonal som kritiseras när de offentligt försvarar idag gällande villkor.
Chefernas agerande är anmärkningsvärt utifrån det unika i att chefer i grupp och offentligt ifrågasätter löne- och arbetsvillkor för anställda när de inte direkt har ledningsansvaret. Att i flock angripa underställda är ett gott exempel på dåligt ledarskap vars resultat är att vi- och dom- kulturen inom Region Gävleborg förstärks ytterligare.
Ett bra ledarskap måste syfta till att skapa gemenskap utifrån uppdraget inom varje givet ansvarsområde. En bra chef är med och inte emot underställd personal i hela organisationen. Solidaritet inom chefsgruppen måste alltid vara intern såväl nedåt som uppåt i vår organisation, Region Gävleborg.

Min fråga till ansvarigt regionråd blir därför:
- Är chefers agerande i ovan angivna exempel ett uttryck för regionens strategi för gott ledarskap eller en tillfällig förvillelse inför ett akut personalproblem i verksamheten


Stig Zettlin (SVG)


 

Till Region Gävleborg

Motion 2016-02-08

Regelbunden och tätare kollektivtrafik Ockelbo- Sandviken- Falun


Kollektivtrafikens uppdrag är att utveckla samhället och skapa förutsättningar för tillväxt samt verka för och samordna ett miljömässigt och hållbart resande för boende i Ockelbo.
Ockelbo har idag bra spårbunden kollektivtrafik men saknar en riktig landsvägsburen kollektivtrafik mot Sandviken- Hofors- Falun. Sjukvårdspartiet Gävleborg anser att en landsvägsburen kollektivtrafik mot Sandviken och Falun skulle utveckla och gynna Ockelbo då det innebär ökade möjligheter till pendling mellan hem och arbete/studier. Denna nya linje skulle kunna innefatta de extra turer mot Falun som önskas av boende i västra Gästrikland.


Undertecknad föreslår att Regionfullmäktige beslutar:
• Att ovanstående landsvägsburen kollektivtrafik inrättas.

Kent Olsson (SVG)Till Region Gävleborg

Motion 2016-02-08

Regelbunden och tätare kollektivtrafik mot Falun


Kollektivtrafikens uppdrag är att utveckla samhället och skapa förutsättningar för tillväxt samt verka för och samordna ett miljömässigt hållbart resande. Idag finns bra möjligheter att från Hofors resa kollektivt mot Sandviken- Gävle och från Gävle mot Sundsvall och Uppsala.
Boende i västra Gästrikland önskar fler turer mot Falun eftersom detta skulle göra alla orter i området mer intressanta att bosätta sig i. Landsvägsburen kollektivtrafik är att föredra då Hofors järnvägsstation är placerad ca 5 km utanför samhället och lokaltrafiken mellan järnvägsstationen och centrum inte alltid stämmer.
En bra utbyggd kollektivtrafik skulle gynna Hofors på alla sätt då vi till exempel kan tillhandahålla bostäder för studenter i Falun till rimliga kostnader och förhoppningsvis kan Hofors få fler bofasta då det blir lättare att pendla till och från arbetet.

Undertecknad föreslår att regionfullmäktige beslutar:
• Att den landsvägsburna kollektivtrafiken utökas med fler turer på förmiddagar och eftermiddagar varje dag.

Kent Olsson (SVG)Till ansvarigt regionråd

Motion 2016-02-03

Flyga på Region Gävleborgs uppdrag

Det har under senare tid genomförts en mängd flygresor till bland annat USA där vi från Region Gävleborg har besökt Kaiser Permanente. Jag vill med denna motion påtala vad kostnaden blir om man väljer att resa i businessklass respektive i turistklass.
En resa till San Fransisco från Stockholm kostar ca 11 000 kr i turistklass och ca 37 000 kr i businessklass. Skillnaden är 26 000 kr per person och för dessa pengar får man har mer benutrymme och fri dryck på resan där även alkohol ingå.
Minst 150 stycken av Region Gävleborgs anställda har hittills rest businessklass till San Fransisco vilket innebär en kostnad på 5 550 000 kr. Skulle dessa resenärer istället ha åkt i turistklass skulle regionen ha sparat 3 900 000 kr som kunnat läggas på hälso- och sjukvården istället.
Jag vet att många i Region Gävleborg genomför studieresor och konferenser och i många fall väljer flyget vilket spar tid och eventuellt också pengar i slutänden. Jag anser att regionen kan spara mycket pengar på att alltid välja den billigaste flygbiljetten.

Jag föreslår att:
- personal som reser i Region Gävleborgs namn eller på uppdrag av Region Gävleborg alltid ska resa i turistklass.
- Region Gävleborg ändrar sitt regelverk som styr hur flygbiljetter bokas så att det framgår att man i första hand ska boka den billigaste flygbiljetten.
- det varje år tydligt ska redovisas i fullmäktige hur många flygresor som Region Gävleborg genomfört.


Henrik Olofsson (SVG)


 

Till ansvarigt regionråd i Region Gävleborg

Interpellation 2016-01-12

Angående regionens ekonomiska situation och förhållanden

Prognosen för regionens resultat 2015 är utifrån de senaste rapporterna dyster. Verksamheterna visar kraftiga underskott och ekonomiska oklarheter råder i interna förhållanden (mellan verksamhet och LOV). Underskott i förhållande till driftsbudgeten och oklarheter i ekonomin är i sig allvarliga och hotar hållbarheten i den redan fastställda budgeten för 2016 och undergräver dessutom möjligheten för ett seriöst budgetarbete med 2017 års budget för Region Gävleborg.


Med anledning av vad som anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:
- Med vilka förutsättningar skall budgetarbetet för 2017 genomföras.
- Hur skall kostnadshöjningen vid ingång till 2016 hanteras och kompenseras i fastställd budget.
- Hur skall ekonomiska oklarheter i de interna förhållandena hanteras och regleras.

Stig Zettlin (SVG)Till Region Gävleborg

Motion 2015-12-17

Akutsjukvården i Bollnäs

Bollnäs med de två närliggande kommunerna Ovanåker och Söderhamn har ett upptagningsområde med ca 65 000 invånare.
Bollnäs sjukhus är modernt och utifrån befolkningsunderlaget borde det vara fullt möjligt att ta fram en plan för att vidareutveckla akutsjukvården i Bollnäs. För att ta fram en väl fungerande utvecklingsplan bör Region Gävleborg se på till exempel Norge som har fullt fungerande akutsjukvård på små sjukhus på mindre orter.
Vi vill med denna motion ta fram underlag som kan öppna upp för ett större sjukvårdsutbud vid Bollnäs sjukhus. Målet ska vara att förlossningsverksamhet ska kunna bedrivas samt att akutverksamheten ges större verksamhet på sjukhuset. Genom att rekrytera läkare med bred kompetens som via konsultation från något större sjukhus kan stabilisera patienter och även operera patienter med akuta problem vid Bollnäs sjukhus kan verksamheten utvecklas.
Idag är Bollnäs sjukhus ett så kallat närsjukhus med akutmottagning och svårare fall skickas vidare till Gävle eller Hudiksvall vilket ställer mycket stora krav på en fungerande ambulansflotta som kan täcka upp alla transporter från södra Hälsingland. Behovet av ett utökat utbud av akutsjukvård i Bollnäs är mycket stort.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
- Att regionen ser över vilka behov och vilka möjligheter som finns med dagens moderna telemedicin och tekniska möjligheter att bedriva utökad akutsjukvård vid Bollnäs sjukhus.


Henrik Olofsson (SVG)


Till Region Gävleborg


Motion 2015-12-17


Hitta interpellationer/motioner via direktlänk på regionens hemsida  

 
När man i dag besöker Region Gävleborgs hemsida som medborgare kan man djupdyka i en mängd olika flikar och vrår och det är inte alldeles enkelt att hitta. Med denna motion vill jag ge förslag på hur det ska bli enklare att hitta interpellationer och motioner. Till exempel så skulle en egen flik till höger om fliken A-Ö som heter Interpellationer och Motioner kunna vara en direktlänk som visar alla partiers olika interpellationer och motioner, när de är skrivna samt svaren.
För demokratin och för väljarna borde denna justering genomföras så att alla som är intresserade lätt kan finna information om vad partierna i Region Gävleborg driver för frågor. Varje interpellation lämnas idag in och hamnar i Regionens system och vi regionpolitiker får då via epost en kopia på inskickade interpellationer och motioner i PDF- fil.
Som medborgare är det i dag mycket krångligt att hitta dessa interpellationer och motioner, man måste gå in på Regionens hemsida och sedan leta sig vidare i flera steg, här är vägen in:
1. Region Gävleborg.se - gå till länk
2. Demokrati insyn - klicka vidare till
3. Beslut och protokoll - gå vidare till
4. Leta upp rätt fullmäktige och sök igenom alla sidor för att hitta interpellationer


Sjukvårdspartiet föreslår följande:
• Att region Gävleborgs hemsida får en direktlänk som heter Interpellationer och Motioner där alla inlämnade interpellationer och motioner ligger årsvis.


Henrik Olofsson (SVG)Till Region Gävleborg

Motion 2015-12-17

Resor, biljetter samt resekostnader för sjukresa utanför länet.

Tidigare (för ca 4 år sedan) kunde patienter remitteras till specialistvård utanför länets gränser samt få sina biljetter bokade via sjukresor. Biljetterna kom någon dag senare i ett kuvert med posten. Efter sjukhusbesöket redovisade patienten med ett vårdgivarintyg och kvitton på egna utlägg (lokala resor).  Sjukresor skickade då en faktura på egenavgifterna minus egna utlägg som man betalade.
Sedan några år bokar inte sjukresor detta längre, effekten blir att patienten får lägga ut pengar för sin sjukresa, för att någon eller några månader senare få tillbaka pengarna minus egenavgifterna.
Dessa patienter är ofta multisjuka och långt från arbetsmarknaden. Att då lägga ut tusenlappar på tåg- eller flygbiljetter blir för dessa patienter en oöverstiglig mur och en enorm psykisk stress, detta lagt till en ofta redan skör situation. Allt detta till en mycket liten ekonomisk vinst för regionen.

Med anledning av vad ovan anförts föreslås regionfullmäktige besluta:
- Att Region Gävleborg återgår till den tidigare rutinen där Sjukresor agerar resebyrå åt de patienter som på specialistremiss reser till sjukhus långt från länets gränser. Exempelvis Karolinska, Sahlgrenska, Umeå och Skåne Universitetssjukhus.


Jan Näsholm (SVG)Till Region Gävleborg

Motion 2015-12-17

Fler specialistsjuksköterskor med betald utbildning


Flera landsting/regioner i Sverige har infört möjligheten för sjuksköterskor att specialistutbilda sig på halvtid och arbeta på halvtid med full lön. Det är ett bra sätt att skapa en kontinuitet i personalgruppen då fler sjuksköterskor väljer att stanna i Region Gävleborg men det kan även vara ett sätt att locka fler sjuksköterskor till länets sjukhus.
Bristen på specialistsjuksköterskor i Region Gävleborg är stor inom vissa områden och genom att införa betald utbildning kan Regionen reglera bristen på specialistsjuksköterskor. Det är en hållbar och långsiktig lösning som dessutom ger Region Gävleborg den senaste vetenskapliga forskningen.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
• Att Region Gävleborg i samråd med Vårdförbundet utarbetar en plan för hur vi ska införa möjligheten till specialistutbildning med lön för våra sjuksköterskor.


Stig Zettlin (SVG)


Till ansvarigt regionråd

Motion 2015-11-05

UTVECKLINGEN AV FÖRLOSSNINGSVÅRDEN I SÖDRA HÄLSINGLAND

Under den senaste tiden har vi kunnat se att andelen förlossningar i Bollnäs upptagningsområde stadigt ökar och det föranleder frågeställningen om man borde tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för återöppning av någon form av BB vid Bollnäs sjukhus.
För att kunna tillgodose en trygg och säker patientvård till havande mammor och dess anhöriga krävs en bättre struktur runt förlossningsvården i södra Hälsingland. Det är inte acceptabelt att havande mammor ska riskera att föda i hemmet eller i en bil på väg mot Hudiksvall eller Gävle och därför krävs nya beslut angående förlossningsvården i södra Hälsingland och de verksamheter som berörs och behövs i samband med detta.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:
• Att en arbetsgrupp utses med politiker och profession med målet att utveckla förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus.

 


Till ansvarigt regionråd

Motion 2015-11-04

Begränsning av delegation till regionens direktörer

Regionens direktörskollektiv har idag rymliga möjligheter att på delegation besluta om aktiviteter i de mest skilda slag. Sedan landstinget blivit region synes sådant agerande blivit alltmer spektakulärt och utmanande till sin karaktär. Fler nu aktuella verksamheter väcker uppseende och borde vara underställda demokratisk prövning i regionens styrelse och nämnder. Exempel på sådana aktiviteter är det pågående resandet till San Francisco som sker utan politiska beslut, där kontor öppnas och bemannas i Stockholm, där en så kallad upptakt för regional utveckling genomförs till en kostnad av 4 Mnkr. utan att sådant beslut blivit fattat. Tiotals miljoner rullas iväg på delegation där det varit motiverat med politiska beslut och kostnads- och nyttokontroll.

Politiken måste nu få kontroll över direktörskollektivet och undertecknad föreslår därför regionfullmäktige besluta:
• Att beloppsgräns sätts för nya aktiviteter utgående från direktörskollektivet
• Att denna gräns fastställs till 100 000 kronor.
• Att samtliga nya aktiviteter vars värde överstiger 1 miljon kronor beslutas av respektive styrelse eller nämnd.
• Att belopp mellan 100 tusen kronor och 1 miljon beslutas av presidiet eller utskott.
• Att kringgående av dessa beloppsgränser genom t.ex. uppdelning av olika kostnader inom kollektivet eller vidare i linjen inte får förekomma i Region Gävleborg.


Stig Zettlin (SVG)
Henrik Olofsson (SVG)
Jan Näsholm (SVG)


Till Region Gävleborg

Motion 2015-11-02

Kvinno- och barnsjukvården i Hudiksvall


Kvinno- och barnsjukvården i Hudiksvall har stora brister i lokalerna de bedriver verksamhet i och hela hus 9 är mer eller mindre utdömt. Om vi har förstått saken rätt så är ledningens tanke att hela hus 9 ska rivas och ett nytt ska byggas någonstans på sjukhusområdet. Detta kommer att ta lång tid och kvinnosjukvården kommer antagligen att få husera i dåliga eller tillfälliga lokaler under många år framöver innan något nytt hus står färdigt. Vi anser att hus 9 bör renoveras istället för att rivas då huset ligger bra till med närhet till akutsjukvården samt operationsavdelningen. Dessutom kommer en renovering att gå fortare än rivning samt nybyggnation och den viktiga kvinno- och barnsjukvården har bedrivit sin verksamhet i undermåliga lokaler allt för länge. Igångsättning av upprustning av Hus 9 undanröjer även hotet och hel eller delvis stängning av verksamhet inom kvinno- och barnsjukvården vid Hudiksvalls sjukhus.

Med anledning av vad som ovan anförts föreslås regionfullmäktige besluta:
• Att en renovering av hus 9 planeras och sätts igång snarast för att ge kvinno- och barnsjukvården väl fungerande lokaler i direkt närhet med akutvård och operationsavdelning i Hudiksvall.

Stig Zettlin (SVG)


Ledamotsfråga 2015-10-06


Till ansvarigt regionråd i Region Gävleborg

Lokaler eventuellt tillgängliga för flyktingmottagande
Utifrån det stora inflödet av flyktingar till Sverige hösten 2015 har statsmakten ställt en fråga till samtliga offentliga aktörer angående respektive organisations eventuella innehav eller tillgång till lokaler lämpade för mottagning av flyktingar.
Vilka objekt eller lokaler har Region Gävleborg redovisat som möjliga att disponera i detta sammanhang?

Stig Zettlin (SVG)


Motion 2015-08-10

Till ansvarigt regionråd
 

Parlamentarisk kommitté inför rekrytering av direktör


Nuvarande regiondirektör förutsätts avsluta sitt uppdrag under innevarande valperiod. Sjukvårdspartiet Gävleborg föreslår därför att Region Gävleborg samlar de invalda partierna i Regionfullmäktige till en parlamentarisk kommitté för att arbeta fram ett underlag till rekryteringen av regiondirektör när nuvarande direktör lämnar sitt uppdrag.
Sjukvårdspartiet anser att detta är en viktig rekryteringsprocess och ett samarbete över partigränserna är nödvändig för att regionen skall enas angående kravprofil och därefter finna en lämplig person att ta ansvaret för Region Gävleborg. Arbetsgruppen bör ha koppling till Regionstyrelsen och de partier som inte ingår i styrelsen bör ha en representant med i gruppen.
Eftersom politiken kommer att arbeta nära den nya direktören och direktören kommer att arbeta i en politiskt styrd organisation så är det mycket viktigt att folkets företrädare får delta i rekryteringen. Den nye regiondirektören skall verka i den valperiod som inleds 2019 och bör därför ha bredast möjliga förtroende och därmed underlätta majoritetsbildning i Region Gävleborg, efter valet 2018.

Sjukvårdspartiet föreslår följande: 
- Att motionen behandlas skyndsamt så att kommittén kan påbörja sitt arbete med rekryteringen av regiondirektör under våren 2016.
- Att den parlamentariska kommittén utses av Regionfullmäktige under 2015.

Sjukvårdspartiet Gävleborg:
Stig Zettlin,Henrik Olofsson,
Joe Eriksson Gladh, Yvonne Larsson,
Jan Näsholm, Kent Olsson


Motion 2015-05-28

Till ansvarigt regionråd

REGIONENS BANK SKA HANTERA KONTANTER


I Ljusnan den 16 Maj 2015 kan man läsa en artikel som heter ” är kontanter ett problem – eller?”  Det intressanta i denna artikel är att bankerna allt mer inför kontantlösa system där man väljer att inte hantera kontanter. I vissa delar av landet har företag upp till 10 mil för att lämna in sina kontanter.  Företagare och näringsliv anser det som mycket viktigt att man ska kunna hantera kontanter i framtiden. 85 % av de tillfrågade företagens kunder vill också heller använda kontanter.
Vid frågan om vad som skulle hända om man inte längre fick hantera kontanter så konstaterar var femte av de tillfrågade företagen att de då skulle tvingas stänga sina verksamheter.
För småföretagarna skulle det i Sverige betyda ca 4000 färre företag. Nio av tio företagare anser att Regioner/kommuner/landsting bör ställa högre krav på att den bank de anlitar för löneutbetalningar skall hantera kontanter på sina kontor.

Vi i Region Gävleborg har ca 6000 anställda och är en av länets största arbetsgivare och därför vill jag utifrån ovanstående text föreslå regionstyrelsen följande:

- Att tillsammans med ekonomidirektören utreda frågan om införande av krav på den bank Region Gävleborg använder idag att den skall ha kontanthantering på de kontor de har i vår region.


Henrik Olofsson (SVG)


Interpellation 2015-05-21

SJUKT SJUKA HUS PÅ SJUKHUSET I HUDIKSVALL!

Sjukvårdspartiet Gävleborg genomförde under maj ett studiebesök på Hudiksvalls sjukhus med fokus på BB, Neonatal och Mödravård i Hudiksvall.  De fastigheter som vi fick se var i ett mycket dåligt skick och jag vet sedan tidigare besök 2013 att vissa rum fått stängas på grund av bakterier och läckande rör i väggarna. I maj 2015 fick vi själva se att man öppnat upp hål i väggen för att hjälpligt åtgärda problemen med läckande rör.

Med anledning av att vi i vårt län har haft stora problem med multiresistenta bakterieutbrott som vi fått mycket svårt att bli av med så blir man bestört över att se hur man har det i dessa lokaler.  Byggnaden kallas enligt Regionens egen planskiss för hus 9. Vad jag kan erinra mig så är även hållfastheten i betongen ett problem i just dessa två byggnader som kallas nr 9.

 Ventilation och dålig luft är ett återkommande arbetsmiljöproblem för de anställda och detta i kombination med att huset läcker i rören gör ju att vår personal kan bli sjuka av de sjuka husen på sjukhuset. Detta är ett allvarligt problem och personalen berättar att flertalet av dem har fått allergiska besvär i form av irritation i näsa och hals samt andra symptom.

Att bygga om fastigheten tycks vara svårt och ta lång tid trots att det är så brådskande. Personalen önskar sig ett helt nytt hus där förlossning, BB samt Neonatal ligger nära varandra och där lokalerna är flexibla samt moderna.

Jag frågar därför följande:

 • Hur ser planerna ut för fastigheten (Hus 9) där BB och Neonatal och mödravården idag bedrivs i Hudiksvall.
 • Var kommer verksamheterna att flytta under ombyggnationerna.
 • När kommer den nya fastigheten att vara klar för att kunna tas i drift.

Henrik Olofsson (SVG)


INTERPELLATION 2015-05-19

När kan de nya sängtvättarna installeras?

Genom vårt besök på sängtvätten på Gävle sjukhus visade det sig att personalen kämpar med en mycket gammal tvätt i undermåliga lokaler trots fattat beslut om att både Gävle och Hudiksvalls sjukhus ska få nya sängtvättar. Vi hade dessutom hört att Gävle sjukhus skulle ha fått ny sängtvätt och det var för att se denna som vi gjorde besöket.

Det är av stor vikt för patienternas och personalens hälsa att det finns fungerande sängtvättar på länets sjukhus och det är inte rimligt att vänta längre. En väl fungerande sängtvätt innebär färre insjuknade patienter i infektioner och andra hygienrelaterade sjukdomar och dessutom innebär det mindre arbetsbelastning för personalen.

På grund av ovanstående vill jag ha svar på följande frågor:

 • Varför har inte de nya sängtvättarna kommit i bruk.
 • Hur tänker Region Gävleborg lösa frågan med sängtvättarna.
 • När beräknas de nya sängtvättarna vara på plats och i bruk.

Henrik Olofsson (SVG)


Motion 2015-05-12

Avgiftsfri screening – gynekologisk hälsokontroll

För att fler kvinnor ska slippa att insjukna i livmoderhalscancer anser både vi i Sjukvårdspartiet Gävleborg samt Nätverket mot gynekologisk cancer att avgiften för cellprov måste tas bort. Genom att ta bort avgifterna ökar vi incitamentet att komma på undersökning och kanske framförallt i socioekonomiskt svaga områden. Enligt Nätverket för gynekologisk cancer har det visat sig att de flesta kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer är de kvinnor som inte går på undersökningarna.

 Regionfullmäktige föreslås besluta:

 • Att avgiften för screening – gynekologisk hälsokontroll avskaffas i Region Gävleborg så att fler kvinnor får möjligheten att göra cellprov och undvika livmoderhalscancer.

Yvonne Larsson (SVG)


Interpellation 2015-05-12

Personalsituationen på länets sjukhus

Med anledning av personalsituationen inom Regionens hälso- och sjukvård önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd.

 Jag vill ha svar på följande frågor:

 • Hur stor beräknas kostnaden bli för inhyrd personal under 2015.
 • Hur stor är kostnaden för inhyrd personal hittills under 2015.
 • Hur fördelas andelen hyrkostnader för olika personalgrupper.
 • Hur många vårdplatser är nu stängda på grund av personalbrist.
 • Hur många vårdplatser kommer att stängas under sommarperioden 2015.
 • Vilka personalpolitiska åtgärder planeras för att situationen skall förbättras under kommande år.

Stig Zettlin (SVG)


INTERPELLATION 2015-05-05 

Om organisation och genomförande av städning i Regionens sjukvårdslokaler

Brister i städning i lokaler där sjukvård skall bedrivas har länge varit ett problem vid sjukhusen i Region Gävleborg. Städningen utförs idag i huvudsak av en extern utförare efter upphandling, dock kvarstår brister som äventyrar kvaliteten i hälso- och sjukvården. Det är fortfarande smutsigt vid våra sjukhus, tjocka dammlager på lister och dörrkarmar är lätta att hitta genom enkel kontroll. De nya sängtvättarna som utlovades finnas vid Hudiksvalls och Gävles sjukhus saknas fortfarande. Larmrapporter kommer nu om brister i organisation, ledning och arbetsrutiner inom det städbolag som utför städningen i Region Gävleborgs lokaler. Sammantaget ger dessa förhållanden anledning till stor oro inför hot om nya utbrott av farliga bakterier i sjukvårdens lokaler och verksamheter.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:

 • När skall sjukvårdens lokaler bli ordentligt städade.
 • När skall de utlovade sängtvättarna komma i drift.
 • Vad gör regionledningen med anledning av larmrapporterna om arbetsförhållandena inom det företag som utför städning i regionens lokaler.

Henrik Olofsson (SVG)


Motion 2015-04-27

Rekrytering av regiondirektör

Sjukvårdspartiet Gävleborg föreslår att Region Gävleborg ska samla de invalda partierna till en parlamentarisk grupp för att arbeta fram ett underlag till rekryteringen av en ny Regiondirektör när nuvarande direktör lämnar sitt uppdrag. Sjukvårdspartiet anser att det är en mycket viktig rekryteringsprocess och ett samarbete över partigränserna är av yttersta vikt för att regionen ska finna en lämplig person som kan ta över ansvaret för Region Gävleborg. Arbetsgruppen bör ha koppling till Regionstyrelsen och de partier som inte ingår i styrelsen bör ha en representant med i gruppen.

Eftersom politiken kommer att arbeta nära den nya direktören och direktören kommer att arbeta i en politiskt styrd organisation så är det mycket viktigt att folkets företrädare får delta i rekryteringen.

Sjukvårdspartiet föreslår följande:

 • Att motionen behandlas senast i december 2015 så att gruppen kan påbörja sitt arbete med rekryteringen av ny regiondirektör under början av 2016.
 • Att denna parlamentariska rekryteringsgrupp utses av Regionfullmäktige under december 2015.

Stig Zettlin (SVG)


Motion – 2015-03-25

UTVECKLA FÖRLOSSNING/ BB/ NEONATAL I GÄVLE

På Region Gävleborgs hemsida kan man läsa att det viktigaste för de tidigt födda barnen är närheten till sina föräldrar som innebär att barnen utvecklas bättre. Det står även att det är barnens behov och föräldrarnas önskemål som styr hur vården ska gå till.

När sjukvårdspartiet besökte Kvinnosjukvården vid Gävle Sjukhus som omfattas av BB, Neonatal, Förlossning och Mödravård m.m. så möts vi av lokaler som verksamheterna befunnit sig i sedan 1987 och avdelningarna ligger utspridda på olika våningar vilket försvårar både för föräldrar och personal. Vården i dag sker snabbt och vid en normalförlossning utan komplikationer så lämnar familjen förlossningen efter ca 6 timmar.

BB- avdelningen har vissa enkelrum men flertalet är dubbelrum vilket medför hygieniska problem då man ska byta på sina barn och särskilda utrymmen har ordnats så att man kan byta på sina barn utanför rummet i anslutning till andra utrymmen, inte bra med tanke på smittorisk. Flertalet av salarna har ingen egen toalett, vilket gör att man får använda toaletter i andra utrymmen. BB skulle vara strukturerat så att man bara har enkelrum där familjerna kan vara tillsammans med sitt barn och få den ro man behöver. Vid BB i Gävle utförs i dag ca 1900 förlossningar/ år och från BB till övrig mödravård är det tre våningar vilket kan betyda en hel del förflyttningar mellan våningarna. Personalen har uppmätt att de under ett arbetspass gick över 11 000 steg vilket visar att man har lokaler som inte är logistiskt samordnade.

Mot det nya operationsblocket med centraloperation saknas en ”dockningsbro” mellan byggnaderna vilket medför onödigt långa transporter mellan avdelningarna. Vi vill med denna motion lyfta frågan om att strukturera om avdelningarna så att all kvinnosjukvård hamnar på samma våningsplan och har direkt anknytning till varandra. Men för att detta ska bli möjligt måste man bygga en övergångsbro mot centraloperation samt flytta på en del annan verksamhet för att strukturera om på sjukhuset så att vården samlas på samma våningsplan där man enkelt kan samarbeta mellan avdelningarna.

Vi från sjukvårdspartiet vill ge ett uppdrag till Hälso- och Sjukvårdsnämnden att arbeta fram ett förslag till lösning på detta problem vid Gävle sjukhus samt bygga om BB till enkelsalar. Neonatalvården bör också få renoverade och bättre lämpade lokaler.

Härmed yrkar jag på:

 • Att Hälso- och Sjukvårdsnämnden ser över hur man kan flytta om verksamheter på Gävle sjukhus för att samla all vård i samband med förlossning, BB, neonatal och annan mödravård på samma våningsplan.
 • Att BB i Gävle får moderna lokaler med enkelrum och egen toalett för de familjer som genomgår en förlossning med påföljande vård på BB.
 • Att neonatalvården får moderna lokaler samlokaliserade med övrig mödravård så man får nära till sitt barn som är i behov av specialistvård.
 • Att motionen behandlas så att den kan beslutas i Regionfullmäktige i Mars 2016.

Henrik Olofsson (SVG)


Motion – 2015-03-25

Avsaknaden av vård i Regionala utvecklingsstrategin

I vårt nybildade Regionuppdrag som vi skapade den 1/1 2015  ingår det en mängd nya uppdrag för våra regionpolitiker och det betyder att man vid det regionuppdraget måste ta med sig de nya dokument som t.ex. det regionala utvecklingsstrategin (RUS). Bland oss politiker kallas detta program för RUSEN och i detta program nämns ett flertal viktiga områden som vi i vår region måste ha med och som anses viktiga för att vi ska kunna utvecklas som region. Exempel på områden är infrastruktur, industri, jobb, turism och befolkningstillväxt.

I dokumentet ”RUS för Gävleborg” nämns inget om hur viktig sjukvården är som en bidragande utvecklingsfaktor för vår region. Jag vill påstå att för Region Gävleborg har Landstinget som ju är vår juridiska titel med ca 6 500 anställda en mycket viktig roll för hur vår region kan utvecklas. Vi måste ta hand om all den kompetens som finns hos våra medarbetare där forskning, många års studier och erfarenheter inom flera områden finns och där vi är ledande i landet då det gäller kunskap.

För att vi ska kunna utvecklas i vår region anser jag och Sjukvårdspartiet att sjukvården måste stå med i vårt Regionala utvecklingsprogram innan vi antar detta dokument, det handlar om kunskap och erfarenhet från ca 6500 medarbetare. Regionens utveckling beror på många faktorer där man kan se Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och alla små mindre orter som viktiga bidragande bitar för att vår region ska kunna få den tillväxt som så väl behövs.

Jag yrkar härmed på:

 • Att ett tillägg om sjukvårdens kompetens och utvecklingskraft skrivs in i Rusen (det regionala utvecklings programmet).
 • Att motionen behandlas så att beslut kan tas i samband med det fullmäktige då vi ska fatta beslut om det regionala utvecklingsprogrammet.


Henrik Olofsson (SVG)


Motion – 2015-03-24

Behov av CGM – mätare i Region Gävleborg

På Regionfullmäktige den 18 februari lyfte jag frågan om CGM-mätare för länets diabetessjuka genom en interpellation. Svaren vi fick kan inte anses vara tillräckliga då det bland annat påstods att alla som behöver en CGM-mätare samt är medicinskt motiverade får tillgång till mätaren. Vi vet att ett flertal diabetessjuka i länet bara får låna en CGM-mätare under en kort period för att sedan stå utan detta viktiga hjälpmedel under långa perioder.

CGM-mätaren (kontinuerlig glukosmätare) innebär en förhöjd livskvalité för många av diabetespatienterna då de på ett enkelt sätt får hjälpa att känna av blodsockervärdet under dygnet utan otaliga stickprov. Mätaren varnar vid för låga eller för höga värden vilket ger den diabetessjuka större frihet, nätter med ostörd sömn samt en ökad trygghet.

Regionfullmäktige föreslås besluta:

 • Att Region Gävleborg snarast inför CGM-mätare som hjälpmedel till länets diabetespatienter där detta är medicinskt motiverat.

Stig Zettlin (SVG)


Interpellation – 2015-03-24

PERSONALFLYKT FRÅN VÅRA SJUKHUS!

Har via kontakter med personal på våra sjukhus fått information om att det är många ur vår personal som väljer att sluta och lämna sina tjänster vid Landstinget Gävleborg (Region Gävleborg). Vårdenhetschefer jag varit i kontakt med både i Gävle och i Hudiksvall berättar att de måste följa de lönetak som är satta och att många väljer att sluta och istället söka jobb i andra landsting eller i Norge. Det är mycket oroande för den verksamhet vi bedriver vid sjukhusen i Hudiksvall och i Gävle om den personal vi har inte längre vill arbete hos oss på grund av lönen. Många års kompetens och kunskap tappas bort om vi inte ser till att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Då många sjuksköterskor och annan vårdpersonal känner att de kan få en bättre lön eller bättre arbetsvillkor på andra ställen än i vår region så måste vi lyssna och ta till oss av vad de säger. Personalen är vår viktigaste resurs och deras kompetens som i vissa fall är ledande i landet måste vi ta vara på bättre så att de inte lämna våra sjukhus och söker arbete på andra håll.

Jag kan endast se att man måste erbjuda betydligt bättre arbetsvillkor för de som arbetar hos oss. Enligt de enhetschefer som jag fått kontakt med så trivs personalen bra på både Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus men att anställningsvillkor och löner gör att de väljer att lämna oss. Problemet är mycket allvarligt och något måste göras akut för att vi ska kunna behålla den kompetens som vi har hos vår personal. Vården är i fara och om vi tappar för många så kan det bli så att Region Gävleborg får svårt att leverera sjukvård till länets patienter.

Utifrån ovanstående resonemang vill jag veta följande:

 • Hur arbetar majoriteten för att lyssna bättre och ge personalen det som behövs för att vilja arbeta kvar hos oss?
 • Finns det risk för att vi hamnar i en situation där man riskerar att vårdplatser dras in då vi får personalbrist på våra sjukhus?
 • Hur tänker majoriteten lösa den viktiga personalfrågan?

Henrik Olofsson (SVG) 


INTERPELLATION 2015-03-24

Upphandling webb-TV

Landstingsledningens beslut att upphandla så kallad webb-TV har uppmärksammats på olika sätt bland annat laglighet i upphandlingsförfarandet. Idag kvarstår oklarhet i vem och hur den ifrågasatta upphandlingen genomförts.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad få svar på följande frågor:

 • Vem eller på vems uppdrag upphandlades den webb-TV aktivitet som nu ifrågasatts?
 • Vilken är anledningen till att oklarheter fortfarande råder kring motiv, metod och finansiering av nämnda aktivitet?

Stig Zettlin (SVG)


INTERPELLATION – 2015-03-24

Om personal- och patientparkeringar samt dessas avgifter

Parkeringssituationen vid Gävle sjukhus är fortsatt problemfylld. Tidigare utställda löften om åtgärder har inte infriats och idag är det personalens parkeringsmöjligheter som står i focus. Parkeringsavgifter är ledningens nya giv för att lösa parkeringsproblemen.

Avgift för vem och var måste den som önskar likställda förhållanden. Måste alla, hög som låg i Regionen betala och i så fall vad blir avgiften. Skall avgift finnas på alla Regionens parkeringar eller är det bara vid Gävle sjukhus avgift skall erläggas. En likställdhetsprincip bör rimligen kräva avgift på alla Regionens parkeringar som till exempel den vid Regionkontoret på Rektorsgatan i Gävle.

Besked från ansvarigt regionråd önskas av undertecknad.

Stig Zettlin (SVG)


INTERPELLATION – 2015-03-24

Om Bortglömda medborgarförslag

Ett tjugotal medborgarförslag har blivit liggande utan åtgärd vid Regionens kontor i Gävle. Med anledning av det inträffade önskar undertecknad ställa följande fråga till ansvarigt regionråd:

 • Hur har detta kunnat ske?
 • Vad kommer att göras för att detta inte händer igen?

Stig Zettlin (SVG)


INTERPELLATION – 2015-03-24

Om ”inspirationsresor” till San Francisco

Kaiser Permanente är ett stort hälsoföretag i Kalifornien, USA. Bolaget är uppdelat i två delar, ett försäkringsbolag för hälso- och sjukvårdsförsäkringar samt en del med uppgift att utföra hälso- och sjukvårdsverksamhet riktad till ca 8 miljoner försäkrade.

Kaiser Permanente har av Region Gävleborg, tidigare landstinget utsetts till mål och destination för en omfattande reseverksamhet särskilt riktad till chefer i organisationen. Beslut om resor och antal resenärer har fattats av ansvarig tjänsteman, landstingsdirektören numera regiondirektör. Landstingsstyrelsen informerades våren 2014 om en resa till San Fransisco och att fler resor skulle genomföras till samma resmål.

Resornas syfte sägs vara studier av ovan nämnda företags patientorienterade lösningar inom informationstekniken och att sådan information varit svår att nå förutom ett omfattande resande. Sammantaget har hittills chefer och andra snart flugit 100 ggr jorden runt för att ta del av information som andra kan få del av genom ett antal enkla knapptryckningar på en någorlunda modern dator.

Ansvariga tjänstemän i Region Gävleborg har hittills inte kunnat redovisa några som helst resultat av dessa ”inspirationsresor”. Reserapporter eller andra beskrivningar om vad resenärerna varit med om eller lärt sig förekommer ytterst sparsamt t.ex. på Regionens hemsida. Det vi med säkerhet vet är att många i vårdsverige har rest till just San Fransisco för att få kunskap, det vi inte vet är varför just detta resmål är så populärt.

Det finns många vårdföretag i det stora landet i väster så varför just Kaiser Permanente. Det finns få paralleller till sjukvård i Gävleborg och ett privat vårdbolag i Kalifornien, ett bolag vars verksamhet mera kan jämföras med hela Sverige snarare än ett litet landsting som vårt. Kan det möjligen finnas samband med det stora flygbolaget SAS direktlinje mellan Köpenhamn och San Fransisco som lockar till detta resande.

Resandet innebär avsevärda kostnader som i huvudsak bekostar hälso- och sjukvårdens resurser, dels resekostnaden och utlandstraktamenten. Även den större delen bortfall i arbetad tid om själva studiebesöken kan räknas som arbete är två av fyra dagar resdagar ett rent bortfall av arbete som torde märkas som brister i utfört ledarskap i hälso- och sjukvården i Gävleborg.

Flygresor i tjänsten som här utförts ger individuell bonus i form av poäng, en poäng per krona i kostnad brukar vara ett riktmärke. Finns sådana bonusar vid dessa resor och hur hanteras i så fall denna förmån, tillfaller värdet den enskilde resenären eller kommer dessa rabatter Regionen tillgodo.

Studieresorna har beskrivits som internutbildning för anställda i Region Gävleborg. Enligt tillgängliga uppgifter finns även externa deltagare. Därmed blir hela aktiviteten mer komplicerad i flera avseenden. Vem finansierar och vem bär ansvaret, finns det öppna eller dolda förmåner som tillfaller personer eller företag som inte är anställda i Regionen.

Region Gävleborg har en intern kompensationsfond för koldioxidutsläpp vid resor i tjänsten, meningen är att utsläppen då skall minska. Nu visar det sig att utsläppen istället ökar och regionledningen tycks mena att det är bra att flyga mer, då ökar ju avsättningarna till kompensationsfonden och vårdpersonalen får fler sadelskyddsvärmare och dubbdäck till sina cyklar.

Region Gävleborg har fastställda mål när det gäller utsläpp av växthusgaser. Den resande regionledningen spränger alla ramar för koldioxidutsläpp tvärt emot vad Regionens miljömål. Var finns moralen i dessa sammanhang eller står ledningen över de politiska besluten om miljömålen.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor till ansvarigt regionråd:

 • Genomförs det omfattande resandet med stöd från majoritetspartierna i Region Gävleborg?
 • Anser regionrådet att detta resande är förenligt med Regionens miljöpolicy?
 • Har majoriteten varit införstådda med att personer ej anställda i Regionen deltagit i dessa resor?
 • Hur har majoritetspartierna blivit informerade om de ekonomiska konsekvenserna som arrangör och ansvarig samt i förhållandet till de enskilda resenärernas eventuella personliga vinning i dessa reseaktiviteter?

Jan Näsholm (SVG)


MOTION – 2015-03-20

Fyrfilig mötesfri E4:an Gävle- Söderhamn

Sedan den 1 januari 2015 har Landstinget eller Region Gävleborg åtagit sig ett regionalt utvecklingsansvar i Gävleborgs län. Arbetet vägleds av den regionala utvecklingsstrategi som tidigare tagits fram av länets kommuner. Inom strategin ryms ett flertal viktiga projekt och aktivitetsområden, alla givetvis viktiga för länets/regionens utveckling. I nutid har de finansiella möjligheterna till ökad aktivitet i nationella investeringar. Riksbankens ränta är negativ och det nationella överskottsmålet föreslås bli slopat. Det finns således möjligheter att få ökade anslag till viktiga nationella investeringar i infrastruktur. Ett sådant viktigt projekt som snabbt kan igångsättas är utbyggnad av E4:an norr om Gävle till mötesfri fyrfilsväg.

Genomförandet av ett sådant projekt är idag den viktigaste och mest angelägna förbättringen av länets/regionens möjlighet till ny utveckling. Skälen till detta är följande:

 • Det inre trafikflödet i länet/regionen, personer och materiel underlättas genom ökad tillförlitlighet.
 • Genomfartstrafik genomförs snabbare och mer effektivt.
 • Trafiksäkerheten ökar i hela länet.
 • Utsläpp av växthusgaser minskar.
 • Trafik på mindre vägar, t.ex. gamla E4:an genom Björke och Hamrångefjärden samt väg 272 som inte är avsedda för genomfart minskar.
 • Framkomlighet för utryckningsfordon ökar.
 • Hårt belastade järnvägssträckor kan bättre avkastas vid större åtgärder, t.ex. utbyggnad av dubbelspår.
 • Ett betydande negativt intryck från omvärlden skulle elimineras om trafik kunde flöda mer fritt i Gävleborgs län.

Sjukvårdspartiet Gävleborg instämmer helt i den regionala utvecklingsstrategin där bedömningen är att en utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall samt en upprustning av stambanan med anslutningar är viktiga men om sådana stora projekt skall blir möjliga att genomföras krävs hög standard på länets vägnät. E4:an norr om Gävle är idag ett stort hinder för länets/regionens positiva utveckling. Det krävs politisk kraftsamling för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Tillståndet på E4:an Gävle-Söderhamn är ett avgörande hinder.

Med anledning av vad som anförts ovan föreslås Regionfullmäktige besluta följande:

 • Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till arbete enligt motionens intentioner.
 • Att därvid söka samarbete med i första hans Gävle och Söderhamns kommuner.
 • Att söka samverkan med Länsstyrelsen i Gävleborgs län och övriga regionala myndigheter med intresse för regionens utveckling.
 • Att söka samarbete med näringsliv och näringslivsföreträdare med anknytning till vårt län.
 • Att i saken uppvakta regering och statliga myndigheter i denna fråga.
 • Att undersöka möjligheten till medfinansiering av projekt från EU:s fonder.


Stig Zettlin (SVG)                                      Jan Näsholm (SVG)


Motion 2015-03-18                     

ULTRALJUDSUNDERSÖKNINGAR I BOLLNÄS

Bollnäs är en av de större orterna i Hälsingland och i dag genomförs inte längre ultraljudsundersökningar utan de gravida får åka till Hudiksvall eller Gävle för att få dessa undersökningar. Detta berör ca 570 kvinnor/ år (90 från Ovanåker/ 231 från Bollnäs och 249 från Söderhamn). Bollnäs som tidigare hade ett upptagningsområde för hela södra Hälsingland då det gäller ultraljudsundersökningar går i dag in under Hudiksvalls sjukhus. Resandet för de som bor i Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn blir mycket långt och då det är en högst familjär händelse så borde dessa undersökningar göras i Bollnäs igen.

Dagens digitala teknik och möjligheten att via distans granska ultraljudsbilder gör att det är fullt möjligt att genomföra en nysatsning på mödravården i Bollnäs. Naturligtvis ska Bollnäs konsultera sjukhusen i Hudiksvall/ Gävle då något ultraljud är osäkert. Det är ur ett samhällsperspektiv helt oförsvarbart att dessa ca 570 gravida kvinnor med familjer som detta berör ska behöva ta ledigt från arbeten och resa upp till 15 mil för att få en ultraljudsundersökning. Flertalet av dessa 570 mammor och pappor har över 10 mils väg för att få göra dessa viktiga undersökningar som visar hur fostret utvecklar sig under graviditeten.

Vad jag förstår så gör alla gravida minst en ultraljudsundersökning under graviditeten och skulle det vara en förstföderska så görs det flera och även om något skulle visa sig avvika från det normala som man finner vid den första ultraljudsundersökningen så skickas man iväg för fler ultraljud för att följa fostrets utveckning.

Ser man till klimatpåverkan vilket är en viktig del så är i dag de extra utsläppen för dessa patienter:

 • Vid ett besök i Hudiksvall: 10 100 mil á 0,160 gram/ mil = 1 600 kg/ år co 2
 • Vid två besök i Hudiksvall: 20 200 mil á 0,160 gram/ mil = 3 200 kg/ år co 2
 • Vid tre besök i Hudiksvall: 30 200 mil á 0,160 gram/ mil = 4 800 kg/ år co 2

 Dessa 570 patienter ger vid ultraljudsundersökningar i Bollnäs så här mycket mindre utsläpp/ år:

 • Ett besök: 10 100 mils extra resor vilket ger vid utsläpp av 0,160 gram/ mil = 1 137 kg
 • Två besök: 20 200 mil extra resor vilket ger vid utsläpp av 0,160 gram/ mil = 2 274 kg
 • Tre besök: 30 600 mil extra resor. Vilket ger vid utsläpp av 0,160 gram/ mil= 3 700 kg

Dessa exempel ska ses som en bild av att vi måste se till flera aspekter i detta ärende, dels patientens närhet till sjukvården dels klimatpåverkan. Vi från Sjukvårdspartiet ser även att vi inför framtiden bör arbeta för färre resor till vården genom ett större utbud av vård nära patienten.  I första hand ska patienterna ha nära till sjukvård och den ska vara trygg och medicinskt säker. Då vi vet att dagens teknik gör det säkert att bedriva ultraljudsundersökningar i Bollnäs vill vi genomföra denna satsning.

Härmed yrkar Sjukvårdspartiet Gävleborg på:

 • Att ultraljudsundersökningar åter ska genomföras i Bollnäs med upptagningsområde Ovanåker/ Söderhamn - Bollnäs. Med start senast juni 2016
 • Att motionen behandlas så att den kan besvaras av Regionfullmäktige senast december 2015

 Henrik Olofsson (SVG)


MOTION- 2015-02-02

LÄKARBRISTEN I GÄVLEBORG- HYRLÄKERIETS BAKSIDA

Det är dags att vi Regionpolitiker ser över möjligheterna att djupdyka i problematiken med hyrläkare som skapar lösningar för stunden men på längre sikt skapar problem. Vi kan med förskräckelse läsa i Hälsingetidningar den 19 jan, sid 6 i Ljusnan ett öppet brev som en av Läkarna i Norra Hälsingland skrivit till Regionstyrelsen om de problem som fenomenet Hyrläkare för med sig.

Patienterna träffar hela tiden nya läkare och denna läkare ger exempel på att patienter som besökt vården till exempel 6 gånger har träffat lika många olika läkare. Detta ger stora problem för övrig personal och det ger ingen kontinuitet, trygghet eller säkerhet i vården. Är det sådan vård vi vill ge till vår befolkning?

Finns det andra lösningar än den med hyrläkare? Hur har vi i vår region pratat med andra regioner om detta problem och kan vi gemensamt komma överens om en bra hållbar lösning som kan ge patienterna en tryggare och säkrare vård genom att få träffa samma läkare. Bemötande av en läkare som känner igen dig och dina problem skapar ett tryggare möte mellan patient och läkare och övrig personal, sådan framtid vill vi se. Det är en ny situation i vården i dag. Förr gjordes många utredningar på sjukhusen, i dag sker dem på hälsocentralerna, men blir liggande eftersom det finns för få fast anställda läkare. Ansvarstagandet är lågt och avvikande provsvar kan missas, de blir liggande till nästa hyrläkare kommer.

Hur kan man lösa detta, vi vill att Region Gävleborg ordnar en fördjupningsdag där man särskilt belyser detta problem.  Finns det problem i svallvågorna efter Hyrläkarna, fördelar, nackdelar och vad kan man finna för lösningar på detta problem. Sverige har även fått en ny bransch där annan sjukvårdspersonal ” hyr ut sig via bemanningsbolag” Läkare startar egna läkarbolag för att få högra betalt, vart går gränsen för vad Regionen klarar av och var sätter vi regionpolitiker ner foten då det gäller tryggheten för våra medborgare? Tryggheten och säkerheten kan ifrågasättas.

Ett förslag till lösning kan vara att se över ersättningarna i hälsovalet och sätta in en ny ersättningsvariant där man ersätter extra om man har fast anställda läkare. Det skall vara ekonomiskt gynnsamt att rekrytera fasta läkare i verksamheten via Hälsovalet. Detta ska vara en del som ger mer pengar till Hälsocentralen på samma sätt som till exempel Läkemedelsgenomgångar gör. Denna förändring måste införas i Hälsovalet.  Gör anställningskontrakt som knyter upp läkarna mot hälsocentralerna.

Vi yrkar på följande:

 • Att en fördjupningsdag genomförs i Region Gävleborg som belyser kostnader och rekryteringsförfaranden AV LÄKARE I PRIMÄRVÅRDEN.
 • Att mer resurser tillsätts för att anställa läkare istället för att hyra in dem.
 • Att fasta läkartjänster ska belönas i primärvården via Hälsovalshandboken från 2016.

Yvonne Larsson (SVG)

Henrik Olofsson (SVG)


MOTION - 2015-02-02

LIKA VÅRD PÅ LIKA VILLKOR OCH BEHANDLING AV PROSTATA CANCER.

Prostatacancer är i dag den vanligaste cancerformen i Sverige och många män drabbas av denna sjukdom.  Problemet är att vi i Gävleborg inte har tillräckliga resurser för att ta hand om denna patientgrupp. Idag är vården inte jämlik mellan män och kvinnor och man jämför Bröstcancer och prostatacancer.  Dessa två stora sjukdomar drabbar stora delar av vår befolkning varige år. 90 000 män lever i dag med diagnosen prostatacancer, över 2400 stycken dör varje år i denna sjukdom.

Prostatacancer är minst lika ångestladdat som bröstcancer men betydligt fler känner till begreppet bröstcancer. Prostatacancer är en sjukdom som inte märks i debatten och samhället om man till exempel ser till ”rosa bandet- kampanjen”. Det finns en motsvarande kampanj för prostatacancer som kallas ” blå bandet” Vi i Gävleborg är i dag det 4:e sämsta länet i Sverige då det gäller väntetider från remiss till behandlingsstart. I vårt län/ region är väntetiden ca 230 dagar och Socialstyrelsen rekommenderar max väntetid till 90 dagar.

Vi måste vidta åtgärder och lyfta fram denna patientgrupp, ge bättre information och erbjuda nya och effektiva behandlingar åt de patienter som får behandlingar av vårt landsting. Vi måste också öka resurserna samt korta väntetiderna då tidig upptäckt och behandling ökar chanserna till överlevnad.

Vi yrkar följande:

 • Att ge uppdrag till HSN att tillsätta mer resurser till denna patientgrupp.
 • Att se över och vidta åtgärder så att väntetiderna från remissbeslut till behandlingsstart sänks i Region Gävleborg.
 • Att motionen behandlas så att den kan beslutas senast Sep 2015

Yvonne Larsson (SVG)

Henrik Olofsson (SVG)


Interpellation - 27 januari 2015

Behov av CGM – mätare i Region Gävleborg

Diabetes har blivit något av en folksjukdom och även i Gävleborg ökar antalet diabetessjuka. Genom regelbundna stickprov i fingret följer dessa patienter sitt blodsockervärde och kan således undvika ojämnt blodsocker. Idag finns det en kontinuerlig glukosmätare (CGM) som innebär att många av diabetespatienterna kan få en ökad livskvalité då CGM-mätaren känner av blodsockervärdet och varnar vid för låga eller för höga värden. För personer med diabetes innebär en CGM-mätare att de kan sova utan avbrott på nätterna, fungera normalt i skola, på arbete samt på fritid och den ger en ökad trygghet och livskvalité.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga följande:

 • Är det rimligt att Region Gävleborg avstår från att ha CGM-mätare då detta skulle innebära en stor förbättring för länets diabetessjuka?
 • Kommer Region Gävleborg att införa CGM-mätare i hjälpmedelsutbudet och i sådant fall när?

Stig Zettlin (SVG)


INTERPELLATION- 2015-01-27

När blir det någon ordning på akuten i Gävle?

Under de senaste åren har situationen vid akutmottagningen vid Gävle sjukhus blivit alltmer uppmärksammad. Verksamheten har ofta alltför långa väntetider för akut inkommande patienter och patient- och arbetsmiljö blir snabbt oacceptabel. Regionledningen med förre landstingsdirektören i spetsen har under åtskilliga år varit väl medveten om problemen men hittills har ingen långsiktig lösning på akutmottagningens problem kunnat presenteras. Löftena har varit många men hittills har dessa varit innehållslösa i förhållande till behoven.

Följande frågeställningar önskar undertecknad få besvarade av ansvarigt regionråd:

 • Lokalerna för akutmottagningen i Gävle är för små och otidsenliga i förhållande till patientflödet. När får akuten i Gävle ändamålsenliga lokaler?
 • Antalet vårdplatser för den akuta sjukvården är jämförelsevis få vid Gävle sjukhus. Brist på vårdplatser att anvisa till patienter med akut vårdbehov medför att patienter med behov av vårdplats tidvis ansamlas i korridorer och olika utrymmen på akutmottagningen. Situationen kan då uppfattas som kaotisk. När kan Gävle sjukhus klara inflödet av patientflödet vid akuta vårdbehov?
 • Vid akutmottagningen i Gävle saknas ofta kompetens och erfarenhet i läkargruppen. Läkare under utbildning har ofta huvudansvar för bedömningar. Detta förhållande har redovisats som en brist. Behov finns av erfaren läkarkompetens vid akuten. Det har också talats om möjligheten att rekrytera så kallade akutläkare med särskild kompetens för akutvård. När kan bemanningsfrågan avseende läkarkompetens vara löst?
 • Bemanningsproblem, särskilt när det gäller sjuksköterskor, har länge plågat verksamheten vid akutmottagningen i Gävle. Massuppsägningar har förekommit. Hur och när kan sjuksköterskebemanningen vid akuten få en långsiktig lösning?
 • Planer har funnits på att sammanföra primärvårdsakut och sjukhusakut i Gävle så att dessa ömsesidigt kan stödja varandra i patientarbetet. Hur arbetas det nu med denna fråga, blir det någon samordnad och samlokaliserad akutmottagning vid Gävle sjukhus?

Stig Zettlin (SVG)


Interpellation - 2014-04-23

Investeringen i vindkraftverk

Majoriteten i Landstinget har som bekant beslutat tidigare om en nu redan genomförd investering i vindkraft. Därmed kan Landstinget stoltsera med att kalla sig riskkapitalister med denna nya kompetens att foga till övriga.

I praktiken betyder detta att Landstinget går in med skattemedel i en dokumenterat skakig och ekonomiskt riskfylld industrisektor som redan är subventionerad med skattemedel till ca 50 %. Ledande ekonomer konstaterar enhälligt att den överdimensionerade vindkraftsutbyggnaden inte skulle kunna ske utan elcertifikatstödet. Låga terminspriser på el och en allmänt osäker konjunktur tecknar mörka moln över den problemtyngda vindkraftsindustrin. Ett par citat från erkända auktoriteter förstärker oron över framförallt den ekonomiska utvecklingen för vindkraft. "Utbyggd vindkraft inte genomtänkt" - Kungliga vetenskapsakademins Energiutskott. "Den planerade jättelika utbyggnaden av vindkraften sker på bekostnad av både miljö och ekonomi. Frågan bör därför föras till valurnorna" - Marian Radetzki, professor i nationalekonomi & Jonny Fagerström. Föreningen svenskt landskapsskydd. Definitionsmässigt utgör en investering en utgift som förväntas leda till framtida avkastning.

Mot denna bakgrund tillåter jag mig ställa följande som jag ser det relevanta frågor i sammanhanget:

 • Vilket genomsnittligt marknadspris för el ingår i investeringskalkylen?
 • Hur lång är avskrivningstiden?
 • Ingår framtida skrotningskostnader i kalkylen?
 • Vilken avkastning förväntas de investerade skattemedlen att ge?
 • Hur är det tänkta att i första hand fullmäktigeledamöterna ges möjlighet att följa resultatutvecklingen av investeringen både ekonomiskt och produktionsmässigt?

Tacksam för svar/ Joe Eriksson Gladh


Interpellation 2014-03-27

Angående patientsäkerhet vid akutmottagningen vid Gävle sjukhus

Under lång tid har allvarliga problem kunnat konstateras vid akutmottagningen i Gävle. Personalomsättningen har varit stor liksom arbetsbördan för berörd personal. Långa väntetider till omhändertagandet och klagomål från patienter har varit ofta förekommande. Nu senast vecka 13 2014 meddelar landstingsledningen att problemen upphört, patienter och personal är nu trygga vid akutmottagningen i Gävle. Snabbt agerat, men hur har detta åstadkommits och vilka medel har använts för att uppnå de högt ställda förväntningarna.

Med anledning av vad som ovan anförts ställer undertecknad följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

 • Vilka åtgärder har genomförts för att förbättra situationen vid akutmottagningen i Gävle?
 • Vilka kostnader har dessa åtgärder betingat?
 • Är alla problem nu åtgärdade så att akuten i Gävle kan garanteras vara en trygg och säker vårdmiljö för patienter och personal idag och i framtiden?

Stig Zettlin (SVG)


Interpellation - 2014-03-04

Patientsäkerhet i fara

I kommun och landstingsförbundets tidning Dagens Samhälle nr 8 2014 meddelas att Gävleborgs Landsting toppar listan över anmälda vårdskador i Sverige. Under 2013 anmäldes 635 fall till patientförsäkringen från vården i Gävleborg. En skrämmande hög siffra och högst i landet i förhållande till befolkningsunderlaget.

Samtidigt rapporterar bla. Arbetarbladet den 27/2 2014 om en internationell studie där omkring 800 patienter avlider i Sverige med anledning av att bemanningen med vårdpersonal på våra vårdavdelningar är alltför låg. I landstinget är det sk. bemanningstalet extremt lågt satt och vi kan anta att patienter avlider i onödan vid våra sjukvårdsinrättningar. I Landstingets kvalitets och patientsäkerhetsberättelse 2013 fastställd av landstingsstyrelsen konstateras allvarliga brister avseende patientsäkerhet och kvalitet i Hälso och sjukvården i landstinget Gävleborg.

Brister konstateras avseende vårdrelaterade infektioner, tryckskador, kläd och hygienregler i verksamheten. Ledtider i diagnostik och genomförda händelseanalyser. Beträffande den medicinska säkerhetskulturen inom landstinget Gävleborg har mätningar genomförts 2011 och 2013 och resultatet har inte förbättrats under perioden. Av 15 mätpunkter når ingen över 80 poäng av 100. 9 stycken når över 50 poäng och klart sämst är högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbetet, med endast 25 poäng av 100 möjliga i 2013 års mätning, en ökning med ynka 2 poäng från 2011.

Om den högsta ledningen anser att patientsäkerhet är viktigt måste ett sådant förhållande ge bättre resultat vid granskning. Inget kan bli bättre än vad den högsta ledningen ger stöd till och med anledning av detta ställer jag följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

 • Vilka åtgärder är landstingsrådet berett att vidta för att förbättra patientsäkerheten i landstinget Gävleborg.
 • Hur kan den högsta ledningen inom Hälso och sjukvård organiseras så att patientsäkerhet kan få bättre stöd i Landstinget Gävleborg.
 • Finns det enligt landstingsrådets uppfattning ett politiskt ansvar att utkräva i detta sammanhang.

Stig Zettlin


INTERPELLATION - 2014-01-09

Ang. samverkansavtal med fackliga organisationer

Samverkansavtal med fackliga organisationer är ett viktigt inslag i en aktiv personalpolitik för ökat medbestämmande och ökad delaktighet för anställda i Landstinget Gävleborg. Nu har landstinget aktivt sagt upp samverkansavtalet med fackliga organisationer och vad som informerats har uppsägningarna varit ömsesidiga. Sjukvårdspartiet anser att samverkansavtal bör finnas och att dess innehåll skall respekteras av parterna. Uppsagda avtal pekar på att allvarliga problem finns i landstingets relationer med de fackliga organisationerna.

Med anledning av vad som ovan anförts önskar undertecknad ställa följande frågor:

 • Varför och på vilken grund har landstinget sagt upp löpande samverkansavtal.
 • Har landstingets politiska majoritet varit delaktiga i beslutet att säga upp samverkansavtal.
 • Vilka förändringar bör enligt landstinget komma till stånd för att nytt samverkansavtal skall tecknas.
 • När anser landstinget att ett nytt samverkansavtal kan komma till stånd.

Stig Zettlin


INTERPELLATION - 2013-11-29

Angående trafik och parkeringssituationen vid Gävle sjukhus

Patienter, besökande och personal vid Gävle sjukhus har under lång tid upplevt problem avseende angöring till sjukhusets huvudingång, samt vid patient och personalparkeringen i anslutning till sjukhuset i Gävle. De aktiviteter som under senare år har genomförts för att förbättra förhållandena har inte fått avsedd verkan. Angöringsmöjligheten till huvudentren blev inte bättre än tidigare och användare av kollektiva transportmedel buss och taxi mm upplever nu en ständig förändring till det sämre.

Landstingsledningen har under senare tid beslutat att utöka verksamheten vid sjukhuset, t.ex flytt av dagkirurgi och primärvårdsakut till sjukhusområdet, mer verksamhet, mer trafik och ännu större parkeringsbehov än idag. Samtidigt signalerar landstingets ledning snar igångsättning av nytt byggande i den större skalan inom sjukhusområdet.

Stora ytor kommer då att spärras av i anslutning till dessa byggplatser och mina frågor med anledning av dessa förhållanden är följande:

 • Vilka årgärder skall idag vidtas för att förbättra trafik och parkeringssituationen vid Gävle sjukhus.
 • Hur skall trafik och parkeringsförhållande regleras under en eventuellt nära förestående ny större byggnadsaktivitet vid sjukhuset i Gävle.
 • Finns det i den interna planeringen någon tanke, ide eller t.o.m. plan för hur trafik och parkeringsproblemen skall lösas på kort och lång sikt vid Gävle sjukhus.

Stig Zettlin


Till förvaltningsdomstolen

Överklagande - 2013-09-23

Härmed överklagas Landstingsstyrelsens i Landstinget Gävleborg beslut den 23/9 2013 ärendelistans punkt 13, stängning av Hälsocentralen Stortorget i Gävle. Beslutet om stängning av din hälsocentral stortorget i Gävle bör av domstolen upphöra på följande grunder.

Hälsocentralen som är belägen vid stortorget i Gävle har ca 6500 inskrivna patienter varav ca 6000 är en följd av eget val inom det lagfästa vårdvalssystemet och bör anses vara förändring av verksamhet i större omfattning, som enligt kommunallagen skall beslutas om i landstingsfullmäktige. Dessutom saknas övertygande argument för att ekonomiska skäl skulle vara grund för stängning. Förslag om att föra ärendet till fullmäktige fanns också vid styrelsens möte. Detta förslag avslogs med minsta möjliga marginal 7 röster mot 6.

Domstolen föreslås därför, med beaktande av den berörda verksamhetens omfattning den direkta obstruktion som riktas mot den enskildes rätt i det fria vårdvalet, samt att en betydande minoritet i styrelsen begärt att fullmäktige får möjlighet att utöva sin rätt till beslutsfattande enligt kommunallagen i denna fråga.

 • Att upphäva landstingsstyrelsens beslut att stänga Din Hälsocentral Stortorget i Gävle inom Landstinget Gävleborg.
 • Att verkställighet i ärendet inhiberas tills dess dom avkunnats.

Stig Zettlin
Hagelgatan 54, 802 75 GÄVLE

Ett parti

För sjukvården

Bättre sjukvård

Nära dig