Valprogram 2018

Inledning
I det följande presenterar  vi  vårt valprogram för 2018 som vi ber Dig ta del av.
För att förverkliga hela vårt valprogram eller delar av detta behöver vi Din röst söndagen den
9 september 2018. Lägg Din röst på Sjukvårdspartiet om Du tycker att vårt valprogram är rimligt utifrån Dina, egna åsikter!

Pengarna till sjukvården
Hälso- och sjukvårdens utveckling är fortfarande väljarnas viktigaste fråga. Denna prioritering gör det svenska folket. Samtidigt som den konkreta sjukvården får högt betyg har kritiken av ledarskapet blivit allt skarpare. Ledningen och därmed ledarskapets kompetens ifrågasätts när  den nära sjukvården inte kan upprätthållas vid såväl sjukhus som hälsocentraler. När personalen flyr vården och beroendet av inhyrd personal praktiskt taget permanentas går medborgarnas förtroende för ledningen förlorad. Detta gäller i högsta grad också för tillståndet inom sjukvården inom Region Gävleborg. Frågan om vad vi får för pengarna har blivit en återkommande fråga. 10 kronor av varje av Dig intjänad hundralapp går till finansiering av Landstinget/Regionen. Därmed deltar Du i finansieringen av sjukvård men även en omfattande administrativ överbyggnad i Landstinget/Region Gävleborg. Exempelvis bemannas den av fler ekonomer och så kallade strateger än det totala antalet läkare! Vi ifrågasätter kraftfullt om detta kan vara en rimlig fördelning av de ekonomiska resurserna för att bedriva effektiv och produktiv sjukvård i Gävleborg.

  SJUKVÅRDSPARTIET ARBETAR FÖR
- Att antalet vårdplatser anpassas till de verkliga behoven.
- Att s k korridorvård bannlyses och alla patienter skall erbjudas enkelrum.
- Att telefontillgängligheten förbättras i alla verksamheter.
-Att vårdgarantiernas ledtider förkortas samt att rättigheten att träffa läkare förstärks
  och upprätthålls.
- Att hyrläkarsystemet avvecklas helt och som  följd därav sjukvården utföres av egen
   anställd personal.
 -Att en rejäl satsning lönemässigt genomföres för vårdens schemalagda dygnetruntpersonal
  med upp till 10.000 kronor mer/månad.
- Att ansvarig ledning skall finnas på plats vid  sjukhus och egna hälsocentraler i Gävleborg.
- Att akut- och förlossningsvård bedrivs vid akutsjukhus i  Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.
- Att äldresjukvården förbättras konkret med anställande av fler geriatriker.
- Att operationsköerna kortas genom åtgärder som leder till en väntetid av max. 60 dagar.
- Att ambulansverksamhetens insatstider blir kortare.
- Att barnpsykiatrin tilldelas ökade resurser med särskilt beaktande av ohälsa i skolmiljö.
- Att mediciniskt färdigbehandlade bereds vård- plats i sjukhusens närområde.
-Att äldres fysiska och psykiska hälsa uppvärderas i hälso och sjukvårdens verksamheter.
-Att särskild hospiceverksamhet (vårdenhet för vård i livets slutskede) etableras i Gävleborg.
-Att patientens rätt till en personlig läkarkontakt garanteras i Region Gävleborg.
-Att sk. Mellanvårdsplatser inrättas för medicinskt färdigbehandlade vid sjukhus.
-Att äldres munhälsa prioriteras i tandvård och sjukvård.
-Att det skall vara rent på våra sjukhus, all städning i egen regi.
-Att personer med kronisk sjukdom får större resurser i hälso och sjukvården.

REGIONAL UTVECKLING
Genom nationella beslut har Landstingen/Regionerna ökat ansvar för att utveckling sker i respektive län och regioner. För Gävleborgs del innebär detta en utmaning då arbetstillfällena inom regionen är för få att kunna erbjudas grupper på arbetsmarknaden med högre utbildning och kompetens. Läget kan också beskrivas som att region Gävleborgs löneläge får anses som relativt lågt vilket är en följd av bland annat låg utbildningsnivå.
Det måste också konstateras att exempelvis kommunikationer i form av väg järnväg och  kollektiva transportmedel inte tillfredsställer behoven för en rörlig arbetsmarknad. Tele och fibernätet är inte heller tillräckligt täckande utan en hel del investeringar krävs inom det området för att uppnå full täckning. Allt detta hämmar tillväxten och gör att arbetslösheten biter sig fast.

 SJUKVÅRDSPARTIET ARBETAR FÖR;
- Att E4 utbyggs till fyrfilstandard med sträckning genom hela länet.
- Att E16 och riksvägar får ökad standard i Gävleborgs Län.
- Att arbetet med dubbelspår för  ostkustbanan inleds utan dröjsmål från
   Gävle och hela sträckan till Sundsvall.
- Att stambanan och förbindelsen Gävle-Ockelbo får nödvändig upprustning.
- Att utvecklingen av kollektivtrafiken får  tillräckliga resurser för att
  förvekliga ambitionerna om ökat resande med kollektiva färdmedel inom Gävleborgs län.
- Att goda förbindelser i kollektivtrafiken upprätthålles regionöverskridande, Falun- Östersund
 -Sundsvall-Uppsala/Stockholm.
- Att högskoleverksamheten I Gävleborg tilldelas fler utbildningsplatser och  alternativa studieplaner.
- Att  förutsättningar för spårbunden trafik mellan Hudiksvall och Ljusdal utreds.
- Att principen om att tre akutsjukhus behövs i Gävleborg skrivs in i regionala utvecklingsplanen.

BÄTTRE HÄLSA, MILJÖ OCH VÄLFÄRD
Det regionala ansvaret är nytt för Landstinget/Regionen. I detta ansvar inrymmes frågor som miljön, folkhälsan och den allmänna välfärden. Dessa frågor bör ägnas stort utrymme i regionens verksamhet . Vi vågar påstå att utvecklingen under perioden 2015-18 inom nämnda områden i stället har varit den diametralt motsatta och kräver därför förändring i form av konkret politiskt ansvarstagande och agerande av den politiska ledningen.

För att kunna måna om folkhälsan i länet och göra framsteg på området  förutsättes  politisk aktivitet inom ett flertal olika sociala miljöer. Attityden för närvarande i Gävleborg hos den politiska Ledningen  utgöres  av ständigt samma bortförklaring. Låg utbildningsnivå hos befolkningen leder till höga ohälsotal. Detta anser Sjukvårdspartiet utgöra endast bortförklaringar för oviljan att aktivt verka för högre välfärd, bättre folkhälsa och livs- miljöer i Gävleborgs Län. Inom regionens egen verksamhet utgör god arbetsmiljö inom  hälso- och sjukvårdens dygnetruntverksamhet en betydelsefull faktor. Vi sätter likhetstecken mellan att goda arbetsmiljöer också leder till goda vårdmiljöer.

SJUKVÅRDSPARTIET GÄVLEBORG ARBETAR FÖR
- Att arbetsmiljön främst inom regionens dygnetruntverksamhet med hälso- och sjukvård prioriteras högt.
- Att Regionens organisation och ledning anpassas till att bejaka inte bara sundare arbetsmiljöer i vården utan  också innefatta administrativa miljöer.
- Att regionen aktivt arbetar för tryggare, säkrare och ständigt förbättrade trafikmiljöer på väg och järnväg i hela vårt län.
- Att Regionens hälso- och sjukvård  arbetar utifrån närhetsprincipen i tex olycksfalls- och förlossningsvård.
- Att regionens strategier för framåtskridande innefattar tydliga mål för miljön, folkhälsan och välfärden.
- Att Regionens strategier  anvisar hur man skall möta behov för att lösa integrations-, arbetslivs- och boendemiljöproblematik i Gävleborg.
- Att barnkonventionen implementeras i Regionens verksamheter.
- Att personer med olika slags handikapp får rimliga villkor för stöd tex med hjälpmedel.
- Att tandvård inordnas i det allmänna hälso- och sjukvårds åtagandet med nuvarande högkostnadsskydd i riket.

ORGANISATION OCH FINANSIERING
 Region Gävleborg, tidigare  Landstinget och dess ledning vanskötte inte bara organiserandet av själva verksamheten utan också ekonomin. Den viktigaste funktionen, hälso- och sjukvården har under de 10 senaste verksamhetsåren underbudgeterats med miljardbelopp. Investeringsbudgeten under samma tidsperiod  överbudgeterades med 1,3 miljarder kronor.(1300miljoner)

Verksamheten organiserades enligt militär modell med 5 divisioner. Efter att dessa uppvisade uselt  ekonomiskt  resultat  reducerades  dessa till 1 som kompletteras med stödtrupper i den s.k LOV:en (lednings- och verksamhetsstöd). I sammanhanget kan påpekas att LOV inte budgeteras av Regionfullmäktige vilket lämnat möjlighet att ”gömma” kostnader genom att använda sig av en intern köp- och säljmodell. LOV omsätter idag över 1000 Miljoner varje år. Andra kommuner och  Regioner  som  testat  nämnda modell har efter kort tids praktiserande funnit för gott att överge den.

Beträffande Region Gävleborgs organisation regeras av S, C MP, och V.
 Sjukvårdspartiet  konstaterar att trots byte av såväl Region-som Sjukvårdsdirektör sitter alla andra höga befattningshavare kvar på sina poster som om ingenting hänt. Flykten från Region Gävleborg av både läkare och annan sjukvårdspersonal ökade därmed drastiskt kostnaderna för inhyrning av personal från nyss nämnda kategorier. Detta ledde till skyhöga hyrkostnader som ännu när vi skriver detta finns kvar med höga belopp. 2017 nära nog 300 Miljoner. I Region Gävleborg  sjunker  vårdproduktionen medans det sparade kapitalet  växer . Fonderade medel uppgår i dagsläget till ca 4miljarder kronor.(4000 miljoner). Regionen har inga lån eller lånekostnader.

SJUKVÅRDSPARTIET ARBETAR FÖR
-Att Regionens budget för hälso- och  sjukvård  anpassas  till de
  verkliga kostnaderna.
-Att Inhyrd personal skall ersättas av fast anställda läkare och sjuksköterskor.
- Att En investeringsplan för vårdlokaler fastställs och att investeringsmedel
  anvisas som motsvaras av den reella kostnaden.
-Att verksamheten inom LOV  budgeteras av Regionfullmäktige och minskas i omfattning.
-Att  Regionens egna hälsocentraler var och en för sig eller i samverkan får
 bilda  egna resultatenheter baserat på uppdraget i hälsovalet.
-Att den frikostiga interna och externa alkoholrepresentationen upphör i Region Gävleborg.

TA PARTI FÖR SJUKVÅRDEN 2018

Sjukvården behöver ett parti som helhjärtat försvarar hälso- och sjukvårdens verksamhet och intressen i hela Gävleborgs län. Du förtjänar  ett  parti  som  försvar mot den byråkratiska och kostsamma administrationens tillväxt och det traditionella partisystemets eftergivenhet inför centralistiska idéer och direktiv. Dessa drabbar direkt och hårt möjligheten att bedriva bra och trygg sjukvård i Gävleborg.  Sjukvårdspartiet  Gävleborg  försvarar och arbetar för utveckling, inte avveckling av sjukvård i Gävleborgs län.

RÖSTA FÖR SJUKVÅRDEN DEN 9:e SEPTEMBER 2018!

Rösta på Sjukvårdspartiet Gävleborg i Region/landstingsvalet